02.12.2000, Cumartesi                                                                                                       Sayı : 24248

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Seri No: 237

Maliye Bakanlığından:

 
 
Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değiştirilen 53 üncü maddesinin son fıkrasında "Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülüklerine uymayan ve ziraat odasından, bulunmayan yerlerde Tarım il veya ilçe müdürlüklerinden çiftçi belgesini almayan çiftçiler çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından yararlanamazlar. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usuller, ilgili kuruluşların görüşleri de alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir." hükmü yer almaktadır.
 
Bu fıkra hükmüne göre çiftçilerin avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından yararlanabilmeleri için ilgili mevzuatında belirtilen şartların yanı sıra;
 
    - Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin yükümlülüklerine uymaları,
    - Çiftçi belgesi almaları, gerekmektedir.
 
Bakanlığımıza verilen yetki uyarınca Gelir Vergisi Kanununun yukarıda değinilen fıkrasına ilişkin uygulamanın, ilgili kuruluşların görüşleri de alınarak, aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde yürütülmesi uygun görülmüştür.
 
1-                        Çiftçi Belgesi Alma Zorunluluğu ve Belgenin Düzenlenmesine İlişkin Esaslar Çiftçilerin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen destek unsurlarından yararlanabilmeleri için çiftçi belgesi almaları zorunludur.
 
Çiftçi belgesi takvim yılı itibarıyla ve ekte yer alan örneğe uygun olarak çiftçinin üye olduğu ziraat odası tarafından, ziraat odasının bulunmadığı yerlerde ise tarım il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenecektir.
 
Çiftçinin birden fazla ziraat odasına üye olması veya birden fazla il ya da ilçenin sınırları dahilinde zirai işletmesinin bulunması halinde, çiftçilik belgesi, çiftçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki ziraat odası ya da tarım il veya ilçe müdürlüğünce, şayet ikametgahının bulunduğu yerde zirai işletmesi
bulunmuyorsa çiftçinin belirleyeceği ve zirai işletmeleriyle ilgili bilgilerle müracaat edeceği il veya ilçe ziraat odası ya da tarım il veya ilçe müdürlüğünce düzenlenecektir.
 
Bu durumda; çiftçi belgesini düzenleyecek olan birim, çiftçinin söz konusu müracaatı sırasında zirai işletmelerine ilişkin verdiği bilgileri ilgili ziraat odaları veya tarım il ve ilçe müdürlüklerinden teyit etmek zorundadır.
 
Ziraat odaları ile tarım il veya ilçe müdürlükleri sadece bulundukları bölgede zirai işletmesi bulunan çiftçiler için çiftçi belgesi düzenleyebileceklerdir. Diğer bölgelerdeki oda ya da müdürlüklerden alınan
çiftçi belgeleri geçerli kabul edilmeyecektir.
 
Diğer taraftan, zirai faaliyet kapsamında değerlendirilmekle birlikte ilgili mevzuatı gereği ziraat odalarına üye olunmasını gerektirmeyen nitelikteki faaliyetlere ilişkin çiftçilik belgesi, tarım il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenecektir.
 
2- Belge Düzenine Uymayan Çiftçilere Uygulanacak Yaptırımlar
 
Çiftçilerin destek unsurlarından yararlanabilmeleri için Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümlerine uymaları gerekmektedir. Bu nedenle Vergi Usul Kanununda yer alan esaslar çerçevesinde;


    - Belge alma,
    - Belge verme,
    - Belge saklama,
    - Belge ibraz etme,
    yükümlülüklerine uymayan çiftçiler destek unsurlarından yararlandırılmayacaklardır.
 
Zirai faaliyeti ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununun yukarıda sayılan belge düzenine ilişkin yükümlülüklerine bir takvim yılı içinde iki kez uymadığı tespit edilen ve bu tespitleri kesinleşen çiftçiler izleyen takvim yılı başından itibaren bir yıl süreyle destek unsurlarından
yararlandırılamazlar.
 
Ayrıca sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlendiğinin veya kullanıldığının tespit edilmesi ve bu tespitin kesinleşmesi halinde de bu yaptırım aynı süre ile uygulanır.
 
3- Kesinleşen Tespitlerin Vergi Dairelerince Bildirilmesi ve Sorumluluk
 
Uygulaması Vergi incelemeleri, yaygın ve yoğun vergi denetimleri, yoklamalar veya sair şekillerde Tebliğin ikinci bölümünde sayılan yükümlülükleri yerine getirmediği belirlenen çiftçiler, ilgili vergi daireleri tarafından çiftçinin bağlı olduğu ziraat odasına, ziraat odasının bulunmadığı yerlerde ise ilgili
tarım il veya ilçe müdürlüklerine bildirilecektir. Vergi daireleri bu bildirimlerde kesinleşmiş tespitleri esas alacaklar, yargıda ihtilaf konusu yapılan ya da henüz süresi dolmadığı için kesinleşmemiş fiillere ilişkin tespitleri bildirmeyeceklerdir. Ayrıca sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılmasına ilişkin kesinleşmiş tespitlerin bulunması halinde, vergi daireleri söz konusu bildirimlerinde bu hususa da yer vereceklerdir. Çiftçinin zirai faaliyeti dışındaki faaliyetlerine ilişkin tespitler bu Tebliğ kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 
Bildirimler en geç ertesi yılın Ocak ayı sonuna kadar ilgili oda ya da müdürlükte olacak şekilde yapılacaktır.
 
ilgili ziraat odaları ya da müdürlükler, çiftçi belgesi düzenlerken vergi dairelerinden gelen bu bilgileri dikkate alacaklar ve yukarıda sayılan fiilleri işledikleri tespit edilen çiftçilere, Tebliğin ikinci bölümünde belirlenen yaptırımın uygulandığı süre zarfında çiftçi belgesi vermeyeceklerdir.
 
Ayrıca ziraat odaları ile tarım il veya ilçe müdürlükleri düzenledikleri çiftçi belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.
 
Diğer taraftan destek unsurlarını veren ilgili kamu kurum ve kuruluşları da çiftçiyi destek unsurundan yararlandırmadan önce usulüne uygun olarak alınmış çiftçi belgesini aramak zorundadırlar.
 
Tebliğin ikinci bölümünde belirlenen esaslar çerçevesinde çiftçi belgesi verilmeyecek olanlar adına çiftçi belgesi düzenlenmesi veya çiftçi belgesinde yer alan bilgilerin eksik ya da gerçeğe aykırı olması halinde ilgili ziraat odası veya tarım il ve ilçe müdürlüğündeki ilgililer ile destek unsurlarını ödeyen kamu kurum ve kuruluşlarında çiftçi belgesini arama zorunluluğuna uymayanlar hakkında, Türk Ceza Kanunu ve Vergi Usul Kanununun cezalarla ilgili hükümleri ile destekleme unsurlarıyla ilgili olarak çıkarılan kararname ve uygulama tebliğlerinde yer alan hukuki ve cezai sorumluluk hükümleri
uygulanır.
 
Tebliğ olunur.
 
 
 
ÇİFTÇİ BELGESİ
 
 
Kimlik Bilgileri
Adı Soyadı
 
Doğum Yeri
 
Doğum Tarihi
 
İli
 
Tarımsal Varlığı (Dekar)
İli/İlçesi                                    Sulu                                               Susuz
I.Arazi Varlığı                    Sahipli          Kira /Ortak               Sahipli          Kira/Ortak
a) Tarla Arazisi
 
 
b) Bahçe Arazisi
     - Meyvelik
 
     - Sebzelik
 
     - Dağ
 
     - Zeytinlik
 
c) Çayır ve Meru
 
d) Ağaçlık Alan
     Toplam
    II.Ürettiği Ürünler                              III.Hayvancılık ve Su Ürünleri Varlığı
     Cinsi          Dekar                     Cinsi            Irkı                 Yaşı                   Adet
 
 
 
 
    IV.Makine Varlığı                                                              V.Bina ve Tesis Varlığı
Cinsi     Marka     İmal Yılı     Gücü    Adet                 Cinsi    Ebadı     İnşa Yılı           Adet
 
 
 
 
 
İşbu belge Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesi ile 6964 sayılı Kanunun 3/1 ve 12/e maddeleri gereğince düzenlenmiş olup, çiftçi kütüğünde mevcut kayıtlara uygundur. Yalnız ................................ yılı için geçerlidir.
 ................................... Ziraat Odası Başkanı/Tarım İl veya İlçe Müdürü  
    Not: Belgenin aslı veya onaylı fotokopisi geçerlidir.