19 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı