TÜRMOB AYDINLATMA METNİ

Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğine Haiz Meslek Kuruluşu olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, gereklilik halinde aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile,

• tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

• kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kurumunun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanununda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Birliğimize ziyarete gelen misafirlerimiz, organizasyon, etkinlik, eğitim faaliyetleri kapsamında başvuru yapan kişilerin, şikâyet ve öneri başvuruları yapan kişilerin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler, Birlik Bizden Haberler bülteni ve Birliğin anlaşma sağladığı 3.kişilerin sunduğu hizmetlerde Meslek Mensuplarının faydasına olan indirim bildirimleri için mevcut iletişim verilerinin kullanılması, web sitesi kullanımında sistemimizi geliştirmek adına kullanılan çerezler, Entegre Yönetim Sistemimiz kapsamında oluşturulan prosedürler doğrultusunda oluşan veriler işlenebilmektedir.

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durumu, TC. Kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

Görsel ve İşitsel Veri

Kamera kayıtları

Diğer

Misafir ağı internet erişim logları, giriş çıkış logları

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Birlik olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Birliğin meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz veya işlenen kişisel verileriniz bölümünde yer alan iş süreçlerinde oluşan metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ya da otomatik yollarla elde etme sonucunda, Birlik sunucularında, ilgili birim çalışanlarının bilgisayarlarında, ilgili birimlerin arşivlerinde işliyor ve saklıyoruz.

Birliğin, işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla kişisel veri topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Birlik tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ve ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Birlik hizmet binasına gelen ziyaretçilerin, Birliğin meşru menfaatinden doğan gereklilik nedeniyle kişisel veri kaydının tutulması;

• Gelen ziyaretçi ad-soyadı bilgisi, varış – çıkış saati, araç plaka bilgisi

• Kamera kayıtları

Etkinlik, eğitim ve organizasyon faaliyetlerinde Birliğin meşru menfaatinden doğan gereklilik nedeniyle kişisel veri kaydının tutulması;

• Ad – soyadı bilgisi

• Telefon, adres, e-posta bilgisi

Şikâyet ve öneri başvurusu yapan kişilerin Birliğin meşru menfaatinden doğan gereklilik nedeniyle kişisel veri kaydının tutulması;

• Ad – soyadı bilgisi

• Telefon, adres, e-posta bilgisi

Randevu talebinde bulunan, ulaşmak istediği ilgili birim tarafından kendisine dönüş yapılması isteyen kişilerin Birliğin meşru menfaatinden doğan gereklilik nedeniyle kişisel veri kaydının tutulması;

• Ad – soyadı bilgisi

• Telefon, e-posta bilgisi

Bizden Haberler Bülteni ve Birliğin anlaşma sağladığı firmaların sunduğu hizmet indirim bildirimleri kapsamında kişilerin açık rızası ile kişisel veri kaydının tutulması;

• Ad – soyadı bilgisi

• Telefon, e-posta bilgisi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Birliğimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. .

HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

• Birliğin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Birliğimizin yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Birlikten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Birlik için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu evrak servisine fiziksel olarak veya turmob@turmob.org.tr e-posta adresine elektronik ortamda göndermek suretiyle Birliğimize teslim etmeniz gerekmektedir. Birlik tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Birlik tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Detsis No: 62970491

İletişim E-Posta: turmob@turmob.org.tr

Adres: İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669 Sokak No: 19 Gölbaşı - Ankara