TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ (TÜRMOB) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yemin Mali Müşavirler Odaları Birliği (¨TÜRMOB¨) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu

TÜRMOB, Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğine Haiz Meslek Kuruluşu olarak veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle, işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işleyebilecektir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleneme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

- Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

- Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

- İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

- Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

- Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

gibi amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilmektedir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere yurtiçinde veya yurtdışında aktarabilecektir. Söz konusu faaliyetler kapsamında TÜRMOB tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. TÜRMOB’un kişisel veri işleme faaliyetleri çerçevesinde var olan kişisel veri işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi için kişi grupları özelinde düzenlenmiş aydınlatma beyanlarını turmob@turmob.org.tr adresine elektronik posta göndermek suretiyle TÜRMOB’dan talep edebilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, TÜRMOB’un işletmesel ve operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla; kişinin kendisi, elektronik posta, kariyer siteleri, telefon, TÜRMOB internet sitesi ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak ve Kanun m. 5/1 ve Kanun m. 6/2 hükümlerinde düzenlendiği şekilde açık rıza temini suretiyle veya Kanun m. 5/2 ve Kanun m. 6/3 hükümlerinde öngörülen diğer işleme şartlarının varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenecektir.

4. Yurtdışına Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya diğer işleme şartlarının varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumanın bulunduğuna ilişkin karar alınan yabancı ülkelerde mukim tüzel veya gerçek kişilere veya hakkında işbu Kurul Kararı mevcut olmayan ülkelerde mukim kişilere, veri aktarımına taraf olacak tüzel veya gerçek kişilerce karşılıklı olarak imzalanmış ve Kurul tarafından onaylanmış olan taahhütnamelerin varlığı halinde aktarılabilecektir.

5. Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

· Birliğin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek

· Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

· Ayrıca, Birliğimizin yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

· Kişisel verilerinizin Kanun madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Birlikten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

· Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Birlik için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda resmi internet sitemizde yer verilen İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak başvurunuzu evrak servisine fiziksel olarak veya turmob@turmob.org.tr e-posta adresine elektronik ortamda göndermek suretiyle yapabilirsiniz. Birlik tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Birlik tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

Detsis No: 62970491

İletişim E-Posta: turmob@turmob.org.tr

Adres: İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669 Sokak No: 19 Gölbaşı - Ankara

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 04.11.2020 tarihinde güncellenmiştir. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Beyan’ın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.