Previous Page  11 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 36 Next Page
Page Background

9

B‹LANÇO

Vatandafl›n ve tüm iflletmele-

rin devlete olan borçlar›n›n ye-

niden yap›land›r›lmas› yoluy-

la, ihtilaflar›n ortadan kalka-

ca€›n›, iflletme kay›tlar›n›n dü-

zelece€ini ve ekonomide can-

lanma sa€lanaca€›n› dile geti-

ren A€bal, teklifin yasalaflma-

s› halinde kamu alacaklar›n›n

tahsilat›na katk› yapaca€›na

inand›klar›n› söyledi.

A€bal, teklifin yasalaflmas› ha-

linde yararlanacak vatandafl-

lara iliflkin de flu de€erlendir-

meleri yapt›:

"Maliyede gelir, kurumlar, kat-

ma de€er vergisi için temelde

bekledi€imiz say› 4,5-5 mil-

yon aral›€›nda bir mükellef.

Trafik para cezalar› için mev-

cut teklifte yok ama onu da

kapsama dahil etmek nokta-

s›nda öneri sunaca€›z. Bunda

4 milyon 255 bin mükellef var.

Yap›land›r›lan alacak tutar›

yaklafl›k 6 milyar lira tutar›n-

da. Vergi alacaklar› için bu ka-

nun kapsam›nda yeniden ya-

p›land›rmaya sokaca€›m›z ver-

gi alaca€› asl› tutar› 90 milyar

lira. Sosyal güvenlik primi için

67 milyar lira. Gümrük vergi-

sinde ise 325 milyon lira ver-

gi asl›, 935 milyon lira ise

gümrük para cezas› yap›lan-

d›rmaya sokuluyor."

A€bal, teklifin komisyon gö-

rüflmeleri s›ras›nda baz› ilave-

lerin yap›labilece€ine de ifla-

ret etti. A€bal, teklifte olma-

d›€› halde trafik para cezalar›-

n›n kapsama al›nmas›n› öner-

diklerini ifade ederek, sözleri-

ni flöyle sürdürdü:

"Trafik para cezalar›n›n teklif

kapsam›na al›nmas›n› öneri-

yoruz. Askerlik para cezas›,

Karayolu Tafl›ma Kanunu ida-

ri para cezas›, nüfus para ce-

zas›, seçim para cezas›, kara-

yolu geçifl ücreti idari para ce-

zas› uygun görülürse önerge

ile kanun kapsam›na dahil edi-

lebilir. Ayr›ca vergi daireleri-

nin tahsil etti€i di€er amme

alacaklar› dedi€imiz alacakla-

r› da kapsama dahil etmek is-

tiyoruz. Ama di€er amme ala-

caklar›ndan baz›lar›n› d›flar›-

da tutuyoruz. Henüz vergi da-

irelerine intikal etmemifl Kre-

di Yurtlar Kurumunun ö€ren-

cilere vermifl oldu€u kredi ve

burslarla ilgili alacaklar›n kap-

sama dahil edilmesiyle ilgili

de önerimiz olacak. Ecrimisil

alacaklar›n› yeniden yap›lan-

d›rma kapsam›na dahil etmek

istiyoruz. Belediyelerin su ala-

caklar› flu anda kapsamda de-

€il. Bunlar› da kapsama dahil

etmek istiyoruz."

A€bal, eczac›larla ilgili bir dü-

zenlemenin de teklifin kapsa-

m›na al›nabilece€ini ifade ede-

rek, buna iliflkin teknik çal›fl-

ma yapt›klar›n› anlatt›.

Bakan A€bal, "Eczac›lar›m›-

z›n kay›tlarda olmad›€› halde

kay›tlarda gözüken tutarlarla

ilgili bir sorunlar› var. Beyan

edilecek tutar›n, yüzde 4'ü ora-

n›nda bir tutar›n ödenmesi kar-

fl›l›€›nda eczac›lar›m›z›n geç-

miflten kalan bu sorunlar›n›

çözece€iz. Bunu flu aç›dan

önemsiyorum; Sa€l›k Bakan-

l›€›n›n eczac›lar için getirdi€i

bir kay›t sistemi var. O kay›t

sistemi devreye girdikten son-

ra bütün girifller ve ç›k›fllar za-

ten kay›tl›. Ama bir defal›k

böyle bir kay›t düzeltmesine

ihtiyaç var. Bunu zaman za-

man de€iflik platformlarda ko-

nufluyoruz. Bu da eczac›lar›-

m›z için inflallah hay›rl› bir

düzenleme olur. Kay›tlar›n› dü-

zeltirler" diye konufltu.

Kamuoyunda, vergisini zama-

n›nda ödeyen mükellefleri ödül-

lendirecek bir düzenleme ta-

lebi oldu€unu da dile getiren

A€bal, bunu önemsediklerini

söyledi.

A€bal, "Vergisini tam ve za-

man›nda ödeyen mükellefle il-

gili de bir çal›flmam›z var. Yü-

kümlülüklerini tam ve zama-

n›nda yerine getiren mükellef-

leri ve mükellef haklar›n› güç-

lendiren bir kanun tasar›s› ça-

l›flmas›n› yap›yoruz. ‹nflallah

yak›n zamanda bu konuyu da

içine alacak, mükellef hakk›-

n›, hukukunu güçlendirecek,

vergiye gönüllü uyumu teflvik

edecek bir kanunu tasar›s›n›

da Plan ve Bütçe Komisyonu-

na yak›nda getirece€iz" dedi.