Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

8

BİLANÇO

Beş milyona yakın gelir, kurumlar, katma değer vergisi mükellefinin vergi

borçlarının yapılandırılması bekleniyor. SMMM ve YMM’lerin odalara

olan borçları ile odaların TÜRMOB’a olan borçları da yapılandırma

kapsamına alındı. Ayrıca çeşitli borçlar da yine kanun kapsamında

yapılandırılmak üzere yer aldı.

B

az› Alacaklar›n Yeni-

den Yap›land›r›lmas›-

na ‹liflkin Kanun Tek-

lifi Türkiye Büyük Millet Mec-

lisi’nde kabul edildi. Kanun

teklifinin Komisyon görüflme-

lerine başlanılmadan TÜR-

MOB Genel Baflkan› Nail San-

l›, Komisyon üyelerine mes-

lek camias›n›n görüfl ve öne-

rileri ile ilgili bilgi sundu.

TÜRMOB’un girişmleriyle

düzenlemeye “30 Haziran 2016

tarihi itibariyle meslek men-

suplarının üyesi oldukları

odalara olan aidat borçları ile

odaların TÜRMOB’a olan bir-

lik payı borçlarının asıllarının

ödenmemiş kısmının birinci

taksidi kanunun yürürlüğe

girdiği tarihi takip eden üçüncü

ayın sonuna kadar, kalan ise

dokuz eşit taksitte ödenebile-

cek. Bu alacaklara faiz,

gecikme faizi, gecikme zammı

uygulanmayacak.”

Maliye Bakan› Naci A€bal Ko-

misyona teklifin kapsam› hak-

k›nda bilgi aktard›. Teklifin

alacaklar›n dönemi aç›s›ndan

30 Haziran 2016 tarihini esas

ald›€›n› anlatan A€bal, "Öne-

rilen düzenlemede kesinlefl-

mifl kamu alacaklar›n›n as›l-

lar›n›n tahsilinden asla vaz-

geçmiyoruz. Kesinleflmifl ka-

mu alacaklar› as›l tutarlar› iti-

bar›yla bire bir tahsil edilmek-

tedir. ‹htilafl› alacaklar› sulh

yoluyla tahsil etmeyi, böylece

hem idarenin hem de yarg›

mercilerinin ifl yükünü azalt-

may›, vatandafllar›m›z›n da ih-

tilaf nedeniyle yaflad›klar› be-

lirsizlikleri ortadan kald›rma-

y› hedefliyoruz" diye konufltu.

A€bal, yeniden ele al›nmas›

için torba tasar›dan ç›kar›lan

yurt d›fl› varl›klar›n Türkiye'ye

getirilmesine iliflkin düzenle-

menin de teklifte yer ald›€›n›

belirterek, "Ekonomimize

önemli bir katk› yapaca€›n›

düflündü€ümüz bu düzenleme-

yi tekrar getirmifl olduk. Ko-

misyonda yap›lacak katk›larla

birlikte bu düzenleme de bu

teklifin içinde son halini al›p

yasalaflacakt›r" de€erlendirme-

sinde bulundu.

Vergi borçları yapılandırılıyor