Previous Page  5 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 36 Next Page
Page Background

3

B‹LANÇO

duyurularda bu giriflim lanet-

lendi.

TÜRMOB taraf›ndan verilen

ve tüm SMMM ve YMMOda

Baflkanlar›n›n imzas›n›n yer

ald›€› ilanla kamuoyuna ya-

p›lan aç›klama flöyle; “15

Temmuz’da ülkemizi karan-

l›k emellerine alet etmek is-

teyenlerin yapm›fl oldu€u ha-

in giriflim hüsrana u€ram›fl-

t›r.

Ülkemize, milletimize, de-

mokrasimize yap›lan bu al-

çak darbe giriflimini lanetli-

yoruz.

Milletimiz bir kez daha gös-

termifltir ki, ba€›ms›zl›€›ndan,

demokrasiden, parlamenter

sistemden vazgeçmeyecektir.

Ülkemizin birli€ine, bütünlü-

€üne ve demokrasimize yö-

nelik hain sald›r›lar›n son bul-

mas›n› istiyoruz.

Serbest Muhasebeci Mali Mü-

flavirler ve Yeminli Mali Mü-

flavirler; ülkemizin birli€i ve

demokrasimiz için her zaman

mücadele edecektir.

Bu hain darbe giriflimine kar-

s› mücadele eden tüm kesim-

lere flükranlar›m›z› sunuyo-

ruz.

Milletimize geçmifl olsun di-

yor, flehitlerimize Allah’tan

rahmet, yaral›lara acil flifalar

diliyoruz”