Previous Page  7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 36 Next Page
Page Background

5

miz, yollarda tanklar araçlar›

ve insanlar› ezerken, havadan

bombalar düflerken; yo€un

atefl alt›nda, y›lmadan alanla-

r› doldurdu.

Milletimiz, demokrasi konu-

sundaki kararl›l›€›n› ve azmi-

ni ortaya koydu. Kahraman

emniyet güçlerimiz ve flerefli

Türk askerleri, darbe tefleb-

büsünün baflar›ya ulaflmama-

s› için yeminlerine sad›k ka-

larak, canlar›n› ortaya koydu-

lar. Hainleri suçüstü yakala-

d›lar.

Türkiye, bir bütün olarak ken-

disine yak›flan› yapt›. Demok-

rasimiz olgunluk imtihan›n›

baflar›yla geçti. Türk demok-

rasisi ve Türkiye Cumhuriye-

ti’nin demokratik kurumlar›,

art›k kaba kuvvete teslim ol-

mayacak kadar güçlü oldu-

€unu kan›tlad›. Ülkemizin 93

y›ldaki tüm siyasi ve ekono-

mik kazan›mlar›na kast eden-

ler, baflar›s›z oldular. Bizler,

önde gelen sivil toplum ku-

rulufllar› olarak, Cuma gece-

sinin o karanl›k saatlerinin

birlik ve beraberlik içinde afl›l-

m›fl olmas›ndan mutluyuz. Bu-

gün burada, 15 Temmuz ge-

cesi oluflan demokrasi muta-

bakat›n›n devam etmesini ta-

lep etmek üzere Gazi Mecli-

simizdeyiz. Bundan böyle ül-

kemizin gelece€i için ad›m-

lar at›l›rken, bugünkü demok-

rasi mutabakat› hiç unutul-

mas›n. Ortak ak›l daim olsun.

Milletin kay›ts›z flarts›z ege-

menli€ini hiçe sayan, bu dar-

be teflebbüsü; ülkemizin ku-

rumsal altyap›s›n›n güçlendi-

rilmesi gerekti€ini hepimize

gösterdi. Bu yönde tedbirle-

rin al›naca€›, ad›mlar›n at›la-

ca€› yer; Türkiye

Bir yandan, milli egemenli€e

sald›ran vatan hainlerinden

hukuka uygun olarak, yüce

Türk adaleti önünde hesap so-

rulmal›. Öte yandan, bu tür

alçakça sald›r›lar› engellemek

için siyasetin almas› gereken

tedbirler h›zla hayata geçiril-

meli. Kahraman ordumuzu ve

vatansever askerlerimizi de

hiçbir flekilde y›pratmamal›-

y›z. Bizler, ülkemizin 538 sen-

dika konfederasyonu, meslek

ve sivil toplum kuruluflu tem-

silcisi olarak, bugün yüce

Meclisimizi ziyaret ederek,

demokrasi nöbetine devam

ediyoruz. Bizler, milli irade-

ye sahip ç›k›yoruz.

Gelece€e ve çocuklar›m›za

daha güçlü, daha huzurlu; da-

ha müreffeh, daha demokra-

tik bir ülke b›rakmak hepimi-

zin görevidir. Bu nedenle, h›z-

la hep birlikte çal›flmaya odak-

lanmal›y›z.”