Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

4

BİLANÇO

TBMM’yedestek

Ü

lkemizin birli€ine

ve demokrasimize

karfl› gerçeklefltiri-

len darbe teflebbüsü sonras›n-

da, demokrasiye ba€l›l›€›n›

ve tepkisini yeniden göster-

mek amac›yla aralar›nda TÜR-

MOB’un da yer ald›€› Sivil

Toplum Kurulufllar›n›n (STK)

Baflkanlar› ve temsilcileri TB-

MM’yi ziyaret ederek, TBMM

Baflkan› ‹smail Kahraman’a

geçmifl olsun dileklerini ilet-

tiler.

SKT’lar ad›na yap›lan ortak

bas›n aç›klamas› flöyle: “Bu-

gün ülkemizin önde gelen,

538 sendika konfederasyonu,

meslek ve sivil toplum kuru-

luflu temsilcisi ile birlikte Tür-

kiye Büyük Millet Mecli-

si’ndeyiz.

Meclisimiz, 15 Temmuz gü-

nü demokrasiye kasteden al-

çakça sald›r›lar›n hedefi ol-

du. Vatan hainleri taraf›ndan,

tarihinde ilk defa bombalan-

d›. Kahramanca direndi. Ga-

zi unvan›n› bir kez daha hak

etti. Aç›kt›r ki, demokrasi ve

hukuk devleti yoksa sivil top-

lum kurulufllar› da yoktur. Bu-

gün burada bir araya gelen

bizler, ülkemizin gelece€i için

demokrasi d›fl›nda bir seçe-

nek görmüyoruz. 15 Temmuz

gecesinden sabah›n ilk ›fl›k-

lar›na kadar halk›m›z›n dire-

nifli, ülkemizin gelece€ine da-

ir hepimizi umutland›rd›. Ül-

kemizin bütün demokratik ku-

rumlar› ve milletimiz, bu al-

çakça sald›r› karfl›s›nda de-

mokrasimizi sahiplendi. Med-

ya çal›flanlar›, silahl› bask›n-

lara direnerek, milletin haber

alma özgürlü€ünü korumak

için kendi canlar›n› tehlikeye

att›.

Cumhurbaflkan›m›z, Meclis

Baflkan›m›z ve Baflbakan›m›z-

dan bafllayarak, mecliste gru-

bu bulunan tüm siyasi partile-

rin genel baflkanlar› ve kitle

örgütleri ilk andan itibaren dik

durarak, darbecilerin hesapla-

r›n› bofla ç›kard›lar. Milleti-

Aralarında TÜRMOB’un da bulunduğu sivil toplum kuruluşları, darbe

girişimine karşı tepkilerini göstermek ve demokrasiye bağlılıklarını bir

kez daha vurgulamak için TBMM’yi ziyaret etti.

SivilToplumKuruluşları’ndan