Previous Page  8 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

6

BİLANÇO

T

ÜRMOB Genel Bafl-

kan› Nail Sanl›, ül-

kede yaflanan gelifl-

melere ve mesleki konulara

iliflkin görüfllerini aktarmak

üzere Maliye Bakan› Naci

A€bal ve Gelir ‹daresi Bafl-

kan› Adnan Ertürk’ü ziyaret

etti.

TÜRMOB Genel Baflkan› Na-

il Sanl›, Maliye Bakan› Naci

A€bal’› makam›nda ziyaret

etti. 15 Temmuz gecesi yafla-

n›lan darbe giriflimiyle ilgili

camian›n görüfllerini ve tep-

kisini aktaran Sanl›, ülke ve

millet olarak demokrasi, öz-

gürlükten ve parlamenter sis-

temden vazgeçmesinin asla

mümkün olmad›€›n› dile ge-

tirdi.

Sanl›, ayr›ca Bakan A€bal’a

mesleki konularla ilgili talep

ve görüfllerini aktard›.

Sanl›, KDV beyannamesinde

istenilen ek bilgilerle ilgili ca-

mian›n yaflad›€› s›k›nt›lar hak-

k›nda bilgi vererek, KDV

beyannamesinde yap›lan de-

€ifliklikle hangi amaçla isten-

di€i anlafl›lmayan ve ço€u mü-

kerrer bilgi olan, meslek men-

suplar›n›n ifl yükünü artt›ran

bu uygulaman›n kald›r›lmas›-

n› talep etti.

TÜRMOB Genel Baflkan› San-

TÜRMOB Genel Başkanı Sanlı, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Gelir İdaresi

Başkanı Adnan Ertürk’ü ziyaret ederek, KDV beyannamesinde istenen ek

bilgilerle ilgili sıkıntıları anlatarak uygulamanın kaldırılmasını talep etti.

belgebilgilerikaldırıldı

KDVbeyannamesinin