Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

2

BİLANÇO

T

ürk tarihinde 15

Temmuz 2016 iha-

netin ve bu ihanete

karfl› toplumun çok genifl bir

kesiminin sergiledi€i demok-

rasi mücadelesinin ad› olarak

an›lacak.

Türk Silahl› Kuvvetlerinde

asker üniformal› bir grup te-

rör yanl›s› ve demokrasi düfl-

man› grubun kalk›flmas›yla

bafllayan darbe giriflimi, hal-

k›n sokaklara dökülmesi, tank-

lar›n karfl›s›nda durmas›, Cum-

hurbaflkan›’n›n, hükümetin,

siyasi partilerin, medyan›n,

sivil toplum kurulufllar›n›n

karfl› durmas› sonucu hezi-

mete u€rad›.

Ç›kan çat›flmalarda 173’ü si-

vil 246 kifli flehit oldu. 232’si

a€›r olmak üzere bin 500’e

yak›n kifli yaraland›. Milli Gü-

venlik Kurulu’nun tavsiyesi

ile Hükümet Ola€anüstü Hal

‹lan etti. Bu karar Türkiye

Büyük Millet Meclisi taraf›n-

dan onayland›.

90 gün boyunca tüm yurtta

ola€anüstü hal uygulanacak.

Bu kapsamda baflta silahl› kuv-

vetler olmak üzere kamu ku-

rum ve kurulufllar›nda para-

lel yap› ile ba€lant›s› oldu€u

flüphesiyle binlerce kifli a盀a

al›nd›, tutukland›. Bir çok e€i-

tim kurumu, sendika ve ticari

iflletme bu yap›ya destek ver-

di€i gerekçesi ile kapat›ld›.

Varl›k gerekçesini Anayasa

ve demokratik sistemden alan

TÜRMOB ve meslek camia-

s› darbe girifliminin karfl›s›n-

da yer ald›. TÜRMOB tara-

f›ndan yap›lan aç›klama ve

15 Temmuz gecesi başlatılan darbe girişimi toplumun tüm kesimlerinden

gelen tepki ve direniş üzerine başarısızlıkla sonuçlandı. Var olma

dayanağını demokratik düzenden alan TÜRMOB bu hain girişimin

karşısında yer aldı.

TÜRMOBdemokrasinin

savunucusudur