SGK Genelgesi 2021/1 "Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar"