Previous Page  12 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 36 Next Page
Page Background

10

BİLANÇO

güvence de değil. Vatandaşın

hukukunu koruyoruz. Böyle

bir düzenleme yaptıktan sonra

güveni sarsacak hiçbir işe gi-

rişmememiz lazım. Bunun hu-

kuki temelini de yaptığımız

yasal düzenleme ile sağlıyo-

ruz." dedi.

Eskiden herkesin yurt dışından

kendi adına parayı ülkeye ge-

tirebildiğini anımsatan Ağbal,

yapılacak düzenlemeyle pa-

ranın ülkeye başka kişi adına

da getirilebileceğini söyledi.

Ağbal, buradan Veraset ve İn-

tikal Vergisi de istenmeyece-

ğini bildirdi. Ağbal, kendi adı-

na para getirilen kişinin de

bu para nedeniyle vergi ince-

lemesine tabi tutulmama ola-

nağından yararlanabileceğini

belirtti.

Tasarı, yürütme ve yürürlük

dahil 77 maddeden oluşuyor.

Tasarıyla getirilen düzenle-

melerden bazıları şöyle:

Tasarısıyla, uzun süredir tar-

tışılan iflas erteleme davalarına

da kısıtlama getiriliyor. İflas

erteleme en fazla 2 yol olabi-

lecek. Tasarıya göre, iflas er-

teleme mali olarak zor duruma

düştüğünü belgeleme halinde

geçerli olacak. Bakanlık ya

da alacaklılardan birinin onay-

ladığı bir plan sunulması ha-

linde iflas erteleme kararı alı-

nabilecek.

Ödenmeyen çeklere ilişkin

olarak para cezası ve ardından

da hapis cezası sistemi tekrar

getirildi.

Bireysel emeklilik maaş olarak

alınabilecek.

Menkul kıymetlerle ilgili ola-

rak, Bakanlar Kurulu’nun yüz-

de 15 stopajı sıfıra kadar in-

dirme yetkisinin kriterleri içine

“elde tutma süresi” de ekle-

niyor.

Bu tür firmalar, sermaye pi-

yasalarında yaptıkları işlemleri

için BSMV ödemeyecek. Tür-

kiye’de imal edilen yat ve ge-

milerin ihracatında harç alın-

mayacak.

Teşvik belgeli yatırımlar için

inşa edilen binalardan 5 yıl

süreyle emlak vergisi alınma-

yacak. Yatırımlar için tahsis

edilen arazilere belge süresince

emlak vergisi muafiyeti veri-

lecek. Şirketler binalarına yap-

tıkları ısı yalıtımı yatırımını

vergiden düşebilecek.

Olası bir vergi kaçakçılığına

dair ön tespit yapılması ha-

linde, ilgili kişi “izaha davet”

edilebilecek. Sözkonusu kişi,

eğer açıklama getiremez veya

izahı kabul edilmezse, uzlaş-

madan yararlanamayacak, ge-

rekli yükümlülüklerini yerine

getirmesi halinde ise yüzde

20 ceza ödeyecek.

Yatırım teşvik belgeli yatı-

rımlarda tedarikçiler ile yapılan

sözleşmelerden damga vergisi

alınmayacak. İhracat işlemle-

rinin büyük bir bölümünden

alınan damga vergileri kaldı-

rılacak. Savunma sanayii için

üretilen mallar, uluslararası

ihaleler, Ekonomi Bakanlığı

tarafından belirlenecek yatırım

malları, dahilde işleme izin

belgesi kapsamında yapılan

ithalat, yap-işlet modeliyle ya-

pılan işlerdeki hizmet bedelleri

harç ve damga vergisinden

müstesna tutulacak. Resmi

kurum ve kuruluşların yaptığı

işlemler kapsamındaki, öğ-

renciler, öğrenci velileri, as-

kerler, bireysel sigortacılık,

gayrimenkul yatırım fonları,

kira sözleşmeleri, damga ver-

gisi dışına çıkarıldı.

Yurtdışı fuarlara katılım ama-

cıyla yapılan işlemlerden harç

alınmayacak. Şirket kuruluş

aşamasındaki defter tasdik iş-

lemlerinden harç alınmayacak.

Kurucu imza sirküleri noter

yerine ticaret sicilinde yapı-

lacak.

Sözleşmelerde eğer bir tutar