Previous Page  11 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 36 Next Page
Page Background

9

B‹LANÇO

Şirketlerin getirdikleri varlık-

larını Türkiye'de defterlerine

kaydettireceklerini, kişilerin

ise bankaya yatırdıkları para

üzerinde istediği gibi tasarrufta

bulunabileceğini anlatan Ağ-

bal, şöyle konuştu:

"Yaptığımız düzenleme ile di-

yoruz ki yurt dışındaki para-

nızı, varlığınızı Türkiye'ye ge-

tirip şirketinize koyarsanız

herhangi bir vergi almayaca-

ğız. Buradan bir vergi çıkma-

yacak. Burada önceki düzen-

lemelerden farklı bir düzen-

leme yapıyoruz. Önceden di-

yorduk ki para gelecek, deftere

kaydedilecek, özel işletme bi-

lanço esasına göre defter tu-

tuyorsa özel bir fon hesabı

açılacak, para fon hesabında

tutulacak, hiçbir şekilde de

bu para işletmeden çekilme-

yecek. Sermayenin bir cüz'ü

olarak orada duracak. Yaptı-

ğımız yeni düzenlemede di-

yoruz ki parayı getirin, işlet-

menize kaydedin ama özel bir

fon hesabında tutmanıza gerek

yok. Tutmak istiyorsanız tu-

tabilirsiniz, sermayeye ekle-

mek istiyorsanız ekleyebilir-

siniz ama önceki düzenleme

gibi vergi almamak için illa

sermayeye ekleyin demiyoruz.

Böylelikle vatandaş, Türki-

ye'ye getirmiş olduğu parayı

şirketinde sermaye hesabına

bağlı olmaksızın değerlendi-

rebilsin, kendini güvende his-

setsin. İstiyorsa şirketinden o

parayı çeksin. Bu parayla ayrı

bir şirket kurabilir, bina ala-

bilir, bankada mevduat olarak

değerlendirebilir. İsterse tekrar

yurt dışına da çıkarabilir. Kı-

sıtlama getirmiyoruz. Yurtdı-

şındaki varlıkları getirip ser-

mayelerine eklerlerse de bu-

radan bir vergi avantajı elde

edecekler. Belli bir faiz gibi

buna gider indirimi yapabile-

cekler."

Bakan Ağbal, yurt dışından

parasını getirenlerin, bu ne-

denle bir yaptırımla karşılaşıp

karşılaşmama konusunda te-

reddütler yaşadığına işaret

ederek, "Kişiye sırf getirdiği

bu parayı gerekçe göstererek

vergi incelemesi yapmayaca-

ğız. Vergi kanunları karşısında

vatandaşımızı koruyoruz. Sa-

dece bu para kaynak gösteri-

lerek vergi yazılamayacak an-

cak kişiler bu paradan bağım-

sız herhangi bir nedenle her

zaman incelemeye alınabilir.

Sağladığımız bir koruma ve