Previous Page  7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 36 Next Page
Page Background

5

B‹LANÇO

mesleğin problemlerini konu-

şuyoruz, dertleşiyoruz. Zaman

zaman çözüyoruz. Bundan ön-

ceki görevlerimde de ne zaman

karşımıza bir mesele gelse, na-

sıl çözebiliriz diye mutlaka bir

çabamız olmuştur. Bundan son-

ra da bu gayretin içinde ola-

cağım” dedi. TÜRMOB’un

mesleğin gelişimine olan kat-

kılarına işaret eden Ağbal,

“Ben Üniversiteden mezun ol-

duğum sene TÜRMOB kurul-

du. Mesleğin gelişimine verdiği

katkılara, masanın bu tarafında

olan biri olarak şahitlik ettim.

Mesleki disipline ve kaliteye

bu kadar önem verilmiş olması

takdire şayandır. Sınav siste-

mine, eğitimlerine ve mükel-

leflerden aldığımız geri besle-

melere baktığımızda gerçekten

TÜRMOB’la iftihar ediyoruz.

Serbest muhasebeci mali mü-

şavirler ve yeminli mali mü-

şavirler gerçekten bu mesleğin

hakkını veriyor ve Türkiye’de

vergi mükelleflerinin hakları-

nın, hukuklarının gelişmesi için

güzel çalışmalar sergiliyorlar.

Bunu da büyük bir özveri içe-

risinde yapıyorlar” diye ko-

nuştu. Sorunları ortadan kal-

dırma yolunda, devletin vergiyi

en basit şekilde toplaması ge-

rektiğine işaret eden Ağbal,

konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sadece mali müşavir arka-

daşlarımız açısından değil; as-

lında bizim yapmamız gereken,

mükellefin hakkını ve huku-

kunu kuvvetlendirmek, mükel-

lefin üzerindeki kırtasiyeciliği

azaltmak, gereksiz, yükleri or-

tadan kaldırmak, devlet olarak

vergiyi en basit, en kolay ve

yalın toplayacak şekilde çalış-

maktır” dedi. Meslek mensup-

larının yaşadıkları sıkıntılara

işaret ederek, “Mükerrer bilgi

isteme konusunda yaşadığınız

sıkıntı hususunda bir irade ge-

rekiyordu. Teknik detaylarını

sizlerden öğrendik, gerçekten

haklısınız. Maliye Bakanlığı’na

verdiğiniz verileri bir de

TÜİK’e verin deniyormuş.

Bunu düzelttik. Bundan sonra

da sorunların üstesinden bir

bir geleceğiz. Katma değer

vergilerinin iadeleri ile ilgili

epeydir çalıyoruz. Burada mut-

laka KDV iade süreci daha

basit olmalı. Ben iademi ne

kadar sürede alacağımı mü-

kellef olarak bilmek istiyorum.

Çünkü alacağım içerde bir gün

fazla durursa devletin benden

aldığı faizsiz kredi hükmün-

dedir. Onun için Katma Değer

Vergisi iadelerinde hem sürenin

kısaltılması, hem bu süreç için-