Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

4

BİLANÇO

grubunun sorunlarının bitmesi

diye bir durum olamaz. Ayrıca,

bu sadece bizim ülkemize özgü

bir durum değil. Muhasebe

mesleği yapısı gereği tüm dün-

yada sorun üreten bir meslek”

dedi. Teknolojinin her alanda

gelişme gösterdiğini dile geti-

ren Sanlı, “Biz teknolojinin

biraz gazabına uğrayan bir

meslek grubu olduk. Mesleğin

gelişmesinde Maliye Bakan-

lığı’nın önemi ve rolü büyüktür.

Başta Maliye Bakanlığı olmak

üzere, Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanlığı, Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı gibi bir çok

kurum ve kuruluşa vergi ve

sosyal güvenlik bildirimleri ve

diğer mali bildirimler ile ilgili

veri akışı, beyanların tanzimi

ve gönderimi meslek mensup-

larımız tarafından yapılmak-

tadır. Ayrıca TÜİK, BDDK,

SPK, EPDK ve Hazine Müs-

teşarlığı gibi, ekonomideki di-

ğer düzenleyici ve denetleyici

kamu kurumları da meslek

mensuplarımızdan hizmet al-

maktadırlar. Sadece Gelir İda-

resi Başkanlığı’nın internet

sayfasına girerseniz 413 tane

yıl içerisinde yapacağımız iş

olduğunu görürsünüz. Gecenin

her hangi bir saatinde iş yer-

lerinde yanan bir ışık görürse-

niz bilin ki mali müşavirlik

bürosudur. Biz bu işleri ya-

parken yorulmuyoruz ancak

sık sık değişen düzenlemeler-

den, kurallardan rahatsızız”

ifadelerini kullandı. Genel Baş-

kan Sanlı, 3568 Sayılı Meslek

Yasasında bazı çalışmalar ya-

pılması gerektiğini dile geti-

rerek, “Odalarımızda seçim-

lerimizi geride bıraktık. Daha

üretici, daha verimli çalışmalar

yapılabilmesi için 3568 Sayılı

Meslek Yasamızda değişiklikler

gerekiyor. Bu konularda grup-

larla ortak bir çalışma hazırla-

yıp, Genel Kurulumuzdan ge-

çirdikten sonra Maliye Bakan-

lığı’na bu çalışmamızı sunabi-

liriz” dedi. Sanlı, TÜRMOB

Genel Kurulu tarafından kabul

edilen ve yayınlanması için

Maliye Bakanlığı’na gönderilen,

‘Sürekli Mesleki Gelişim Yö-

netmeliği’nin bir an önce ya-

yımlanması gerektiğini kaydetti.

Mevcut beyanname ve bildirim

verme sürelerinin yetmediğini

dile getiren Sanlı, “Beyanname

ve bildirim süreleri yeni bir

düzenleme ile ay sonuna çe-

kilmeli” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal yap-

tığı konuşmada mesleğin için-

den gelen biri olduğunu vur-

gulayarak, “Sizlerle yıllardır