Previous Page  8 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

6

BİLANÇO

deki bürokrasinin azaltılması

konusunda çalışmalarımız var.

KDV iade işlemleriyle ilgili

yazışma yapılmaması, her şeyin

elektronik ortamda yapılması

için talimat verdim” dedi. Ağ-

bal “Meslek mensuplarını süreç

içerisinde zora sokan bütün

meseleleri önümüzdeki dön-

mede tek tek aşacağız. Meslek

mensuplarının yaptıkları işleri

daha rahat bir şekilde yapma-

larını sağlayacağız. Bu anlamda

farklı düzeyde çalışmalarımız

var. Vergi Usul Kanunu çalı-

şıyoruz. Bu konuda TÜR-

MOB’dan, diğer STK’lardan

da destek istedik. Bizim Vergi

Usul Kanunun içinde yer alan

konuları, mükelleflerin hakla-

rını, hukuklarını güçlendirecek

şekilde kuvvetlendirmemiz la-

zım.

Bu düzenlemeleri yaparken bü-

tün doğruları biz biliriz iddia-

sında değiliz. Biz diyoruz ki;

doğruları ortak üretelim” ifa-

delerini kullandı. Gelir Verisi

Kanunu çalışmaları hakkında

da bilgi veren Ağbal, bu konuda

da TÜRMOB’dan katkı bek-

lediklerini dile getirdi. Bu hafta

içerisinde Meclis’e vergi ka-

nunlarıyla ilgili önemli bir ya-

sayı sevk edeceklerini söyleyen

Ağbal, “Mükellefin bu konu-

larla ilgili bütün işlemlerini siz

takip ediyorsunuz. Damga ver-

gisi her bakımdan içinde sı-

kıntıları barındıran bir kanun.

Burada önemli düzenlemeler

yapıyoruz. Mükelleflerin üze-

rindeki Damga Vergisi yükünü

aşağıya çekiyoruz. Harçlarla

ilgili de aynı düzenlemeyi ya-

pıyoruz” ifadelerini kullandı.

Banka ve Sigorta Muameleleri

Vergisi ile ilgili de önemli de-

ğişiklikler yapıldığını belirten

Ağbal, BSMV’den kaynaklı

yükümlülükleri aşağıya çek-

tiklerini kaydetti. Ağbal, “Muh-

tasar Beyanname ile bildirge-

lerin sorunları yıllardır konu-

şuluyor. Çalıştık, birleştirilemez

denilen bu beyannamelerin bir-

leştirilebileceğini gördük. Bu

tasarıda bunun yasal alt yapısını

yapıyoruz. Böylece işletmelerin

vereceği beyanname sayılarını

azaltacağız. Ayrıca, beyanna-

melerin geç verilmesine bağlı

hakkaniyete uygun olmayan

vergi cezaları var. Bu tasarı da

bunları da aşağıya çeken dü-

zenlemeler getiriyoruz” ifade-

lerini kullandı. Ağbal tasarı

içerisinde yatırım ortamının

iyileştirilmesine yönelik çalış-

malar da yapıldığını belirtti.

Ağbal, meslek mensuplarının

tahsilat konusunda yaşadıkları

sorunların giderilmesi için ça-

lışmalar yapılması gerektiğini

dile getirdi. Ağbal, “Önümüz-

deki dönemde 3568 Sayılı Ka-

nunda mesleğin daha da ileriye

gitmesi, meslek mensuplarının

hukuklarının korunması, mes-

leki gelişimlerinin sağlanması,

mesleğin yönetsel yapısının

iyileştirilmesi anlamında ne

yapılması gerekiyorsa beraber

oturalım konuşalım, herkesin

üzerinde uzlaştığı, yapılması

istenen her ne konu varsa birer

birer yapalım. Meslek men-

supları devlet ile vergi mükel-

lefleri arasında bir köprü. Biz

o köprüyü güçlendirmeliyiz”

dedi.