Previous Page  9 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 36 Next Page
Page Background

7

B‹LANÇO

Varlık barışı

M

aliye Bakanlığı

tarafından hazır-

lanan ve Türkiye

Büyük Millet Meclisi’ne su-

nulan yeni Torba Yasa Tasarısı

bir çok alanda düzenlemeler

getiriyor. Tasarı, yatırımlar ve

işletmeler üzerindeki dolaylı

vergi yüklerini aşağı çekmeyi

hedefliyor. Damga Vergisi,

harçla ilgili önemli vergi is-

tisnaları getiriyor. Uluslararası

yatırımların Türkiye'ye daha

fazla gelmesi noktasında da

mevzuattaki belirsizlikleri or-

tadan kaldırmayı hedefliyor.

TÜRMOB Genel Başkanı

Nail Sanlı, TÜRMOB’un Ya-

tırım Ortamının İyileştirilmesi

Amacıyla Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun Tasarısı’na ilişkin gö-

rüş ve önerilerini içeren Ra-

poru, katıldığı Komisyon Gö-

reşmeleri sırasında Maliye Ba-

kanlığı’na, TBMM Plan ve

Bütçe Alt Komisyonu Üyele-

rine ve ilgililere sundu. TÜR-

MOB tarafından hazırlanan

raporda, düzenlemelerle ilgili

görüş ve öneriler yer alıyor.

Tasarıya ilişkin bilgi veren

Maliye Bakanı Ağbal, "Tür-

kiye kendi bölgesinde jeopo-

litik konumu, ekonomik ge-

lişmişlik seviyesi, ekonomik

ve siyasi istikrarı itibarıyla bu

anlamda en iyi ülke. Dolayı-

sıyla bu konuyla ilgili yaptı-

ğımız düzenleme ile Türki-

ye'nin bölgesel yönetim mer-

kezlerinin kurulduğu bir ülke

olmasını sağlayacağız. Önemli

vergi avantajları getiriyoruz."

ifadelerini kullandı.

Çeklerle ilgili bir takım sıkın-

tılar bulunduğunu, piyasada

karşılıksız çıkan çekler konu-

Torba Yasa Tasarısı, yatırımcılara bazı vergi kolaylıkları ile yurtdışından

para getirmenin teşvik edildiği düzenleme ile birlikte geldi. TBMM’ye

sunulan yasa tasarısı, yurtdışındaki kaynakların Türkiye’ye getirilmesi

halinde herhangi bir vergi alınmaması, Damga Vergisi, harçla ilgili önemli

vergi istisnaları getiriyor ve çek uygulaması ve alacaklıları zor durumda

bırakan iflas erteleme kararlarına ilişkin kısıtlayıcı hükümler yer aldı.

Yeniden