Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

8

BİLANÇO

sunda rahatsızlıklar yaşandı-

ğını dile getiren Bakan Ağbal,

şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız, Gümrük

ve Ticaret Bakanlığımız bir-

likte çalıştılar. Biz de Maliye

Bakanlığı olarak çalışmaya

katkı verdik. Çalışmada çek-

lerle ilgili meseleleri çözecek

düzenleme de olacak.

Paket içerisinde şirket kuru-

luşlarının kolaylaştırılması ve

şirket kuruluş maliyetlerinin

aşağı çekilmesiyle ilgili de

düzenlemeler var. Önemli ko-

nulardan bir tanesi de iflas

ertelemeydi. Burada da piya-

sada bir takım yakınmalar var-

dı. Özellikle alacaklıları ger-

çekten tedirgin eden uygula-

malar vardı. Yaptığımız ça-

lışmada iflas erteleme siste-

mini, tarafların hak ve men-

faatlerini dengeleyecek yeni

bir sisteme getiriyoruz. Ala-

caklıları tedirgin eden uygu-

lamaların önüne geçiyoruz.

İflas ertelemeyi gerçekten zor

duruma düşen şirketler bakı-

mından uygulanacak bir mo-

dele dönüştürüyoruz."dedi.

Bugüne kadar çalışmalar sı-

rasında gündeme gelmeyen

ama bir süredir değerlendir-

dikleri önemli bir konunun da

yurt dışındaki varlıkların Tür-

kiye'ye getirilmesi olduğunu

ifade eden Ağbal, "Vatandaş-

larımızın, şirketlerimizin yurt

dışında farklı şekilde varlıkları,

mevduatları, hisse senetleri,

menkul kıymetleri, taşınmaz-

ları, alacakları var. Yapacağı-

mız düzenleme ile vatandaş-

larımızın yurt dışında bulunan

varlıklarını Türkiye'ye getir-

melerini teşvik etmek istiyo-

ruz." diye konuştu.

Bu düzenlemenin daha önce

2008, 2011 ve 2013 yıllarında

olmak üzere 3 defa yapıldığını

anımsatan Ağbal, "Önceki dü-

zenlemeleri de dikkate alarak

yatırımcı güvenini sağlayacak,

daha basit, anlaşılır, yatırım-

cının Türkiye'ye varlıklarını

getirmesi noktasında kendisini

daha rahat hissedebileceği yeni

bir model getirdik. Daha fazla

kaynağı ülkemize çekmek is-

tiyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'ye

daha fazla doğrudan sermaye

yatırımı gelsin." ifadelerini

kullandı.

Bakan Ağbal, Türkiye'de ya-

şayan, işletmesi, şirketi olan

ama farklı nedenlerle yurt dı-

şında da varlıkları bulunan ki-

şilerin, bu varlıklarını rahat-

lıkla Türkiye'ye getirip değer-

lendirmelerini amaçladıklarını

vurguladı.

Bu şekilde, Türkiye'nin ihtiyaç

duyduğu kaynağı vatandaşla-

rının getireceğini anlatan Ağ-

bal, şunları kaydetti:

"Bugün getirebilirler mi? Ge-

tirmek için bazen teşvik edici

düzenlemeler bekleniyor. Pa-

rasını getirdiği zaman 'acaba

başıma bir sıkıntı gelir mi'

diye bazen endişe ediliyor.

Halbuki paranızı yurt dışına

getirirsiniz götürürsünüz, bun-

da bir sorun yok.

Yeni düzenlemede, gerçek kişi

ya da şirketler, yurt dışında

bulunan para, altın, menkul

kıymet ve diğer sermaye pi-

yasası araçlarını Türkiye'ye

getirmek istediklerini 31 Ara-

lık 2016'ya kadar Türkiye'deki

bir banka ya da aracı kuruma

bildirecek. Geçen defa vergi

dairesine bildiriyordu, bu defa

doğrudan bankaya bildirimde

bulunacak. Bu tarihe kadar

da parasını getirebilecek. Nor-

malde ağustos ayında bildi-

rimde bulundu, 1 ay içerisinde

getirmesi gerekiyor."

Ağbal, yıl sonuna kadar yurt

dışındaki alacağı ya da taşın-

mazına ilişkin bildirimde bu-

lunanların, 1 yıllık dönemde

bunun karşılığını Türkiye'ye

getirmesi halinde düzenleme-

den yararlanabileceğini belirtti.