Previous Page  25 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 36 Next Page
Page Background

23

B‹LANÇO

madıklarını ortaya koyan tu-

tanaklar, piyasaların hareket-

lenmesine neden oldu.

Atlanta Fed Başkanı Lockhart

ve New York Fed Başkanı

Dudley, faiz artırımı için uygun

koşulların oluşmaya başladı-

ğını ifade ederken, verilerin

iyileşmenin sürdüğüne işaret

etmesi durumunda bu artışın

Eylül ayında dahi gerçekle-

şebileceğini belirttiler.

Avrupa Merkez Bankası’nın

(ECB), gerçekleştirdiği para

politikası toplantısının tuta-

nakları da yayımlandı. Tuta-

naklara göre, toplantıda Bre-

xit’in etkilerinin tartışıldığı

ve enflasyona ilişkin değer-

lendirmelerin ön planda yer

aldığı görüldü. Tutanaklarda

ayrıca, Brexit kararı sonrasında

piyasalarda gözlenen oynak-

lığın azaldığı ve yaşanan ka-

yıpların bir ölçüde telafi edil-

diği belirtildi.

ABD'de işsizlik maaşına ilk

kez geçen hafta başvuranların

sayısı 262 bine gerileyerek

beklentinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığının

verilerine göre, ilk kez işsizlik

maaşı talebinde bulunanların

sayısı, bir önceki haftaya kı-

yasla 4 bin kişi azalarak 262

bin oldu. Başvurulara yönelik

piyasa beklentisi 265 bindi.

Almanya'da bu yılın ikinci

çeyreğinde Gayrisafi Yurtiçi

Hasıla (GSYH), bir önceki

çeyreğe oranla yüzde 0,4 arttı.

Almanya Federal İstatistik

Ofisinin açıkladığı nihai ve-

rilere göre, Almanya’da 2016

yılının 2. çeyreğinde mevsim-

sellikten ve takvim etkilerin-

den arındırılmış GSYH artışı,

önceki çeyreğe kıyasla yüzde

0,4 düzeyinde gerçekleşti.

GSYH, yılın ilk çeyreğinde

bir önceki yılın aynı çeyreğine

oranla ise yüzde 1,8 artış gös-

terdi. Böylece daha önce açık-

lanan öncü veri, nihai GSYH

verisini onayladı.

Avrupa'nın lokomotif ülkesin-

de GSYH artışı birinci çey-

rekteki yüzde 0,7'lik artışa

oranla daha zayıf gerçekleşti.

Bu durum, ülkede büyümenin

yavaşladığına işaret etti. Bu

arada, Almanya'da 2. çeyrek

düzeltilmemiş GSYH ise yıllık

yüzde 3,1 artış kaydetti. Ül-

kede çeyrek bazda kıyaslan-

dığında, büyümeye pozitif kat-

kılar çoğunlukla ihracat ve it-

halat dengesinden geldi. İç

talep tarafında ise karışık sin-

yaller alındı. Almanya'da mev-

simsellikten arındırılmış is-

tihdam, bu yılın 2. çeyreğinde

önceki çeyreğe kıyasla yüzde

0,3 arttı. Bu dönemde istih-

dama katılan kişi sayısı 122

bin arttı. Almanya’da istihdam,

arındırılmamış rakamlarla de-

ğerlendirildiğinde ikinci çey-

rekte önceki çeyreğe kıyasla

yüzde 1,1 yükseldi. Söz ko-

nusu artışta, yılın ikinci çey-

reğinde görülen mevsimsel

faktörler etkili oldu. Ülkede

istihdam ikinci çeyrekte bir

önceki yılın aynı çeyreğine

kıyasla yüzde 1,2 artış gös-

terdi. Bu dönemde istihdama

katılan kişi sayısı 529 bin ar-

tarken, toplam istihdam edilen

sayısı 43,5 milyona ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eu-

rostat) açıkladığı tahmin ve-

rilerine göre, 19 üyeli Avro

Bölgesinde mevsimsellikten

arındırılmış inşaat üretimi bu

yılın haziran ayında mayıs

ayına kıyasla değişmedi. İnşaat

üretimi, geçen yılın haziran

ayına kıyasla ise yüzde 0,6

arttı.

Avro Bölgesinde inşaat üreti-

minin haziranda bir önceki

aya kıyasla değişmemesinde

inşaat mühendisliğinin yüzde