Previous Page  21 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 36 Next Page
Page Background

19

B‹LANÇO

ekonomik büyüme ölçütlerine

işaret edilen raporda, ülkenin

gayrisafi yurtiçi hasıla öngö-

rüsü bu yıl yüzde 2.0'dan 1.7'ye

indirilirken, gelecek sene için

ise yüzde 2.3'de sabit bırakıldı.

Moody's, İngiltere'nin 2016'da

yüzde 1.5 ve 2017'e yüzde

1.2 büyümesinin öngörüldü-

ğünü bildirirken, İngiltere'nin

Avrupa Birliği'nden ayrılma-

sının (Brexit) Avro Bölgesi

üzerindeki etkisinin "sınırlı"

olacağını beklediğini kaydetti.

Buna göre, Avro Bölgesi'nin

gayrisafi yurtiçi hasılası de-

ğiştirilmeyerek bu yıl yüzde

1.5 ve gelecek sene yüzde 1.3

artması tahmin ediliyor.

Raporda, Türkiye için ise "po-

litik risklerin yatırım üzerin-

deki artan riski" ifadesi kul-

lanılarak, büyüme beklentisi

2016 için yüzde 3.2'ye, 2017

için yüzde 2.9'a düşürüldü.

Moody's, şubat ayında yayım-

ladığı raporda Türkiye'nin için

2016 ve 2017 için büyüme

beklentisini yüzde 3.5 olarak

açıklamıştı.

Uluslararası kredi derecelen-

dirme kuruluşu Standard &

Poor's (S&P), Avrupa'dan gelen

verilerin, negatif faiz oranının

banka kredilerinin büyümesini

teşvik etmek ve avronun de-

ğerini düşürmek yoluyla eko-

nomik faaliyetler üzerinde is-

tenilen olumlu etkiyi yarattı-

ğını gösterdiği bildirdi.

S&P'nin negatif faiz oranı po-

litikasının sektör, pazar ve

ekonomiler üzerindeki etkisini

incelediği rapor yayımlandı.

Raporda, küresel finansal kri-

zin ardından dünya çapında

politika yapıcılar ile Merkez

Bankalarının, deflasyonist bas-

kılarla mücadele etmek ve

ekonomik büyümeyi canlan-

dırmak için geleneksel olma-

yan birçok para politikalarını

takip ettiği belirtildi.

Negatif faiz oranının, en son

para politikası setine eklenen

araçlardan olduğu anımsatılan

raporda, Avrupa Merkez Ban-

kasının (ECB) yanı sıra, Da-

nimarka, Japonya, İsveç ve

İsviçre Merkez Bankalarının

da bu politikayı benimsediği

kaydedildi.

Raporda, negatif faiz oranının

etkilerine yönelik bulgulara

ilişkin şu ifadelere yer veril-

di:

"Avrupa'dan gelen veriler, ne-

gatif faiz oranlarının banka

kredilerinin büyümesini teşvik

etmek ve avronun değerini

düşürmek yoluyla ekonomik

faaliyetler üzerinde istenilen

olumlu etkiyi yarattığını gös-

teriyor. Japonya'nın ekonomik

performansı açısından benzer

etkiyi bulmak için ise çok kü-

çük kanıt var ve Japon yeni

istenildiği gibi performans ser-

gileyemedi. Negatif faiz oranı

politikası uzun bir süre devam

ederse ekonomide finansal ak-

tivitenin canlanmasına yar-

dımcı olan bankaların karlılı-

ğına zarar verebilir ve kredi

aktarım mekanizmasını zayıf-

latabilir. Siyasi koşullar, eko-

nomileri canlandırmak için

uygulanan mali politikaların

kullanımını güçleştirmekte,

bu durum da negatif faiz oran-

ları gibi para politikası araç-

larının artmasına yol açmak-

tadır."

Raporda, negatif faiz politi-

kasının etkisinin, İngiltere'nin

Avrupa Birliğinden ayrılma

kararı alması, bu kararın ar-

dından sterlindeki değer kaybı

ve İngiltere Merkez Bankası-

nın ağustos ayı başında du-

yurduğu parasal gevşeme ge-

lişmeleriyle daha da belirsiz-

leştiğine vurgu yapıldı.

ECB'nin negatif faiz politikası

uygulamasındaki hedefin, ön-

celikle dolara odaklanma ol-

duğu aktarılan raporda, "Do-

lara kıyasla sterlinin değerinde

başka bir dalgalanma yaşan-

ması ECB'nin hedeflerini zor-

laştırabilir." değerlendirmesi

yapıldı.