Previous Page  23 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 36 Next Page
Page Background

21

B‹LANÇO

temmuz ayında yüzde 0,2

oldu.

Uzun süreli çok düşük enflas-

yonla mücadele eden ECB,

Avro Bölgesi'nde fiyat istik-

rarını sağlamak için yüzde

2'ye yakın seviyede enflasyon

hedefliyor. Ancak enflasyon

oranı, bankanın aldığı cesur

tedbirlere karşın hala hedef-

lenen seviyenin oldukça al-

tında seyrediyor.

Geçen yılın başlarında Avru-

pa'da yatırımcılar açısından

ekonomik büyüme ve enflas-

yonun hedeflenen seviyeye

geleceği gibi beklentiler ne-

deniyle en güvenilir yatırım

araçlarından biri olarak kabul

edilen Avrupa bankacılık sek-

töründe ise sular durulmadı.

Avrupa bankacılık sektörü,

küresel ekonominin zayıfla-

ması, Brexit kararı ve Avrupa

Bankacılık Otoritesi’nin

(EBA) temmuz ayının sonla-

rındaki stres testini açıklama-

sının ardından yaşanan dal-

galanma nedeniyle zor günler

geçirdi. Bölgenin büyük ban-

kaları ciddi kayıplar yaşadı.

Bankaların kriz durumlarında

dayanıklılığını ölçen testin so-

nuçları, Avrupa bankalarının

kriz durumunda yeterli ser-

maye bulundurabileceğine işa-

ret etse de yatırımcıların, Av-

rupa bankalarının geleceği ve

stres testinin yeterliliği konu-

sundaki kaygılarını ortadan

kaldırmadı.

Sonuçların açıklanmasının ar-

dından Almanya'nın en büyük

bankası Deutsche Bank, İtal-

ya'nın en büyük bankalarından

UniCredit ve İsviçre'nin önem-

li bankalarından Credit Suisse

gibi bankaların hisseleri ciddi

oranda etkilendi.

Azalışların ardından önemli

bir karar açıklandı. Avrupa'nın

iki önemli bankası Deutsche

Bank ve Credit Suiesse his-

selerinin, Avrupa’daki 50 en

değerli hisseden oluşan

STOXX Europe 50 endeksin-

den çıkarılmasına karar verildi.

Karar sonrasında da iki banka

da ciddi kayıplar yaşamaya

devam etti.

Öte yandan, Birleşik Krallık’ın

Avrupa Birliği'nden (AB) ay-

rılma (Brexit) kararı sonra-

sında ortaya çıkan birliğin da-

ğılma riski, terör olayları ve

mülteci krizi Avrupa'nın gün-

demini meşgul ederken, söz

konusu etkenler yatırımcı gü-

veninde de olumsuz etkiler

yaptı.

Avrupa ekonomisinin yılın

ikinci yarısında nasıl bir per-

formans ortaya koyacağı me-

rak konusu olurken, Brexit

kararı ve küresel ekonomideki

gelişmelerin bölge ekonomi-

sine olası etkilerinin piyasalar

ve yatırımcılar tarafından ya-

kından izlenmesi bekleniyor.