Previous Page  19 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 36 Next Page
Page Background

17

B‹LANÇO

gibi büyük finansal rezervlere

sahip olmayan OPEC ülkele-

rinin ise düşük petrol fiyatla-

rından daha çok etkilendiğini

ifade etti.

EIA, ayrıca, bazı OPEC ül-

kelerinde öngörülemeyen pet-

rol üretim kesintilerine de işa-

ret ederek, bu durumunda üye

ülkelerin petrol ihracını ve

petrol ihracından elde ettikleri

net gelirleri olumsuz etkile-

diğini vurguladı.

Ödemelerde yapılan eksiklik-

ler nedeniyle Venezuela'da pet-

rol hizmeti veren şirketlerin

çalışmayı durdurması örneği-

nin paylaşıldığı EIA açıkla-

masında, 2011 ve 2016 yılla-

rında İran üzerindeki yaptı-

rımlar nedeniyle de ülkenin

petrol ihracının çok kısıtlı ol-

duğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Libya'da çatışan

grupların ülkenin

petrol ihraç ter-

minallerini ele ge-

çirmek için üre-

tim ve ihracatta

aksaklıklar oldu-

ğuna dikkat çeki-

lirken, Nijerya'da

petrol boru hatla-

rına yapılan sal-

dırıların da ülkede

üretimi olumsuz etkilediği

kaydedildi.

EIA, OPEC ülkelerinin petrol

ihracından elde ettikleri toplam

net gelirin bu sene de azalmaya

devam ederek 341 milyar do-

lara gerilemesinin tahmin edil-

diğini belirterek, toplam gelirin

2017'de 427 milyar dolara çık-

masının öngörüldüğünü bil-

dirdi.

Petrol fiyatlarının düşük sey-

retmesinden en çok etkilenen

ülkelerden biri olan Rus eko-

nomisi temmuz ayında yüzde

0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,7

düşüş kaydetti.

Rusya Ekonomik Kalkınma

Bakanlığı verilerine göre, ül-

kenin Gayri Safi Yurtiçi Ha-

sılası (GSYH) son iyi aylık

istikrar döneminden sonra tek-

rar düşüşe geçerek temmuz

ayında yüzde 0,1 küçüldü.

Ekonomideki küçülmenin ana

nedeni olarak üretimdeki ge-

rileme, elektrik ve gaz üretimi

ve dağıtımındaki azalma gös-

terildi. Rusya Merkez Bankası,

geçtiğimiz yıl yüzde 3,7 kü-

çülen ülke ekonomisinin bu

yıl sonu itibarıyla yüzde 0,7

gerileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, 49

dolar seviyelerinde dengelendi.

ABD'de dayanıklı tüketimmalı

siparişlerinin beklentilerden

iyi gelmesinin ardından yük-

selişe geçen petrol fiyatları

50 dolar sınırının altında kal-

maya devam etti.

Analistler, ABD ve İngiltere'de

açıklanacak büyüme verileri-

nin de petrol fiyatlarının yönü

üzerinde belirleyici olabile-

ceğini kaydediyor.