Previous Page  15 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 36 Next Page
Page Background

13

B‹LANÇO

2016 yılı Temmuz ayında ku-

rulan toplam 3 bin 136 şirket

ve kooperatifin yüzde 77,01’i

limited şirket, yüzde 21,59’i

anonim şirket, yüzde 1,34’i

ise kooperatif oldu. Şirket ve

kooperatiflerin yüzde 37,57’si

İstanbul, yüzde 10,94’ü An-

kara, yüzde 5,65’i İzmir’de

kuruldu. Temmuz’da sadece

Sinop ve Bartın ilinde şirket

kuruluşu gerçekleşmedi. 2016

yılının ilk 7 ayında Sinop’ta

25 Bartın'da 21 şirket kuruldu,

Sinop'ta 3 şirket Bartın'da 2

şirket kapandı.

2016 yılı ilk 7 ayında toplam

40 bin 363 şirket ve kooperatif

kuruldu. Bu dönemde kurulan

toplam 32 bin 75 limited şirket,

toplam sermayenin yüzde

34,83’ünü, 7 bin 791 anonim

şirket ise yüzde 65,14’ünü

oluşturmaktadır. Temmuz

ayında kurulan şirketlerin ser-

mayelerinin toplamı, Haziran

ayına göre yüzde 76 azaldı.

2016 Temmuz ayında kurulan

toplam şirket ve kooperatif-

lerin; 932’i toptan ve pera-

kende ticaret, motorlu taşıtların

ve motosikletlerin onarımı,

585’i inşaat, 383’ü imalat sek-

töründe yer aldı.

2016 Temmuz ayında kurulan

gerçek kişi ticari işletmeleri-

nin; 541’i inşaat, 524’ü toptan

ve perakende ticaret, motorlu

taşıtların ve motosikletlerin

onarımı, 179’u imalat sektö-

ründe yer aldı.

Bu ay kapanan şirket ve koo-

peratiflerin; 180’i toptan ve

perakende ticaret, motorlu ta-

şıtların ve motosikletlerin ona-

rımı, 136’sı inşaat, 65’i imalat

sektöründen oldu.

Bu ay kapanan gerçek kişi ti-

cari işletmelerinin 479’u toptan

ve perakende ticaret, motorlu

taşıtların ve motosikletlerin

onarımı, 185’i inşaat, 107’si

imalat sektöründen oldu.

2016 Temmuz ayında kurulan

42 Kooperatifin 24’ü Konut

Yapı Kooperatifi, 7’si Tarımsal

Kalkınma Kooperatifi, 3’ü

Motorlu Taşıyıcılar Koopera-

tifi olarak kuruldu. Yılın ilk

7 ayında kurulan 487 koope-

ratifin 215’i Konut Yapı Koo-

peratifi, 67’ü Tarımsal Kal-

kınma Kooperatifi, 39’u Mo-

torlu Taşıyıcılar Kooperatifi

olarak kuruldu.

2016 Mayıs ayında kurulan

230 yabancı ortak sermayeli

şirketin 9’u Almanya, 3’ü Su-

riye, 2’si Kuveyt ortaklı olarak

kuruldu. 2016 yılı ilk 7 ayında

kurulan yabancı ortak serma-

yeli şirket sayısı 2 bin 786

oldu. Bu şirketlerin bin 102'si

Suriye, 177’si Irak, 177’si

Alman ortaklı kuruldu.

Kurulan 2 bin 786 yabancı

ortak sermayeli şirketin 383’i

anonim, 2 bin 403’u limited

şirket oldu. Bu şirketlerin 288’i

ikamet amaçlı olan veya ika-

met amaçlı olmayan binaların

inşaatı, 249’u belirli bir mala

tahsis edilmemiş mağazalar-

daki toptan ticaret ve 187’si

gayrimenkul acenteleri sek-

töründe kuruldu. Kurulan ya-

bancı ortak sermayeli şirket-

lerin toplam sermayelerinin

yüzde 89,53’i yabancı serma-

yeli ortak payını oluşturdu.