Previous Page  12 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 36 Next Page
Page Background

10

BİLANÇO

milyon lira ödeneğin de yüzde

7,4'ü kullanılarak 38 milyar

215 milyon lira harcama ya-

pıldı.

Personel giderleri de geçen

yılın aynı ayına göre yüzde

15,1 artarak 12 milyar 384

milyon lira oldu. Böylece tem-

muzda personel giderleri için

bütçede öngörülen 147 milyar

826 milyon lira ödeneğin yüz-

de 8,4'ü kullanıldı.

Temmuzda sosyal güvenlik

kurumlarına devlet primi gi-

derleri geçen yılın aynı ayına

göre yüzde 20,3 artışla 2 mil-

yar 42 milyon lira oldu ve

bütçede öngörülen 24 milyar

895 milyon lira ödeneğin yüz-

de 8,2'si söz konusu ayda har-

candı.

Mal ve hizmet alım giderleri

de geçen yılın aynı ayına göre

yüzde 8,6 azalarak 3 milyar

669 milyon lira olarak ger-

çekleşti.

Bu yılın temmuz ayında cari

transferler, geçen yılın aynı

ayına göre yüzde 6 azaldı ve

16 milyar 99 milyon liraya

geriledi. Böylece bütçede ön-

görülen 217 milyar 674 milyon

lira ödeneğin yüzde 7,4'ü söz

konusu ayda kullanılmış oldu.

Temmuzda sağlık, emeklilik

ve sosyal yardım giderleri için

8 milyar 708 milyon lira trans-

fer yapıldı. Sosyal güvenlik

primi işveren hissesinin 5 pu-

anlık kısmının Hazine tara-

fından ödenmesi amacıyla ya-

pılan transfer tutarı ise 1 milyar

808 milyon lirayı buldu. Geçen

ay cari transferler içinde yer

alan tarımsal destekleme öde-

meleri 53 milyon lira, mahalli

idare payları ise 3 milyar 769

milyon lira olarak gerçekleş-

ti.

Temmuzda 2 milyar 910 mil-

yon lira sermaye gideri, 317

milyon lira da sermaye trans-

feri yapıldı. Borç verme gi-

derleri ise 794 milyon lira

oldu.

Faiz giderleri de geçen ay,

2015 yılının aynı ayına göre

yüzde 16,9 azalarak 4 milyar

198 milyon lira olarak hesap-

landı.

Temmuzda vergi gelirleri tah-

silatı, geçen yılın aynı ayına

göre binde 3 artarak 36 milyar

112 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde genel bütçe

vergi dışı diğer gelirleri ise

yüzde 78,6 artarak 4 milyar

911 milyon liraya ulaştı. Tem-

muzda özel bütçeli idarelerin

öz gelirleri 1 milyar 305 mil-

yon lira, düzenleyici ve de-

netleyici kurumların gelirleri

ise 215 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla temmuz

ayı gerçekleşmelerine bakıl-

dığında, geçen yılın aynı ayına

göre, kurumlar vergisi yüzde

347,7, dahilde alınan katma

değer vergisi yüzde 38,9, ban-

ka ve sigorta muameleleri ver-

gisi yüzde 18,5, damga vergisi

yüzde 5,8 artarken, harçlar

yüzde 15,8, ithalden alınan

katma değer vergisi yüzde

12,1, özel tüketim vergisi yüz-

de 3,7, gelir vergisi binde 2

ve diğer vergiler tahsilatı yüzde

9,2 azaldı.

Merkezi yönetim bütçesi, bu

yılın ocak-temmuz döneminde

1 milyar 278 milyon lira fazla

verdi. Aynı dönemde faiz dışı

fazla 31 milyar 867 milyon

lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde

282 milyar 167 milyon lira

olan bütçe giderleri, bu yılın

aynı döneminde yüzde 12,1

artarak 316 milyar 266 milyon

lirayı buldu. Aynı dönemde

faiz hariç bütçe giderleri de

yüzde 15,5 arttı ve 285 milyar

677 milyon lira olarak hesap-

landı. Diğer taraftan, söz ko-

nusu dönemde faiz giderleri,