Previous Page  13 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 36 Next Page
Page Background

11

B‹LANÇO

geçen yılın aynı dönemine

göre yüzde 12 azalarak 30

milyar 588 milyon liraya ge-

riledi.

Personel giderleri, ocak-tem-

muz döneminde geçen yılın

aynı dönemine göre yüzde

21,1 artışla 89 milyar 288 mil-

yon liraya çıktı. Aynı dönemde

sosyal güvenlik kurumlarına

devlet primi giderleri ise yüzde

20,9 arttı ve 14 milyar 559

milyon lira olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde mal ve

hizmet alım giderleri, yüzde

16,9 artarak 26 milyar 27 mil-

yon lira olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde, cari transferler

yüzde 21,5 artışla 127 milyar

383 milyon lira oldu. Sağlık,

emeklilik ve sosyal yardım

giderleri için geçen yılın aynı

dönemine göre yüzde 32,1 ar-

tışla 61 milyar 299 milyon li-

ralık transfer yapıldı.

Aynı dönemde sosyal güvenlik

primi işveren hissesinin 5 pu-

anlık kısmının Hazine tara-

fından ödenmesi amacıyla ya-

pılan transfer tutarı ise 9 milyar

768 milyon lira oldu. Ocak-

temmuz döneminde cari trans-

ferler içinde yer alan tarımsal

destekleme ödemeleri 8 milyar

304 milyon lira, mahalli idare

payları ise 28 milyar 947 mil-

yon lira olarak hesaplandı.

Ocak-temmuz döneminde 18

milyar 636 milyon lira sermaye

gideri, 3 milyar 234 milyon

lira sermaye transferi gerçek-

leşti. Borç verme giderleri bu

dönemde 6 milyar 550 milyon

lira oldu. Faiz giderleri de bu

dönemde yüzde 12 azalarak

30 milyar 588 milyon liraya

geriledi.

Geçen yılın ocak-temmuz dö-

neminde 277 milyar 568 mil-

yon lira olan bütçe gelirleri,

bu yılın aynı döneminde yüzde

14,4 artışla 317 milyar 544

milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak-temmuz dönemi

vergi gelirleri tahsilatı ise ge-

çen yılın aynı dönemine göre

yüzde 9,5 artarak 252 milyar

665 milyon lira oldu. Bu dö-

nemde genel bütçe vergi dışı

diğer gelirleri, geçen yılın aynı

dönemine göre yüzde 44 arttı

ve 52 milyar 223 milyon lira

olarak hesaplandı. Özel bütçeli

idarelerin öz gelirleri 9 milyar

597 milyon lira, düzenleyici

ve denetleyici kurumların ge-

lirleri ise 3 milyar 59 milyon

lirayı buldu.

Vergi türleri itibarıyla bu yılın

ocak-temmuz dönemi gerçek-

leşmelerine bakıldığında geçen

yılın aynı dönemine göre, ban-

ka ve sigorta muameleleri ver-

gisi yüzde 22,9, kurumlar ver-

gisi yüzde 22,5, dahilde alınan

katma değer vergisi yüzde 13,

gelir vergisi yüzde 12,1, dam-

ga vergisi yüzde 11,9, özel

tüketim vergisi yüzde 9,9,

harçlar yüzde 2,1, ithalde alı-

nan katma değer vergisi binde

1 ve diğer vergiler tahsilatı

yüzde 5,6 arttı.