Previous Page  17 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 36 Next Page
Page Background

15

B‹LANÇO

1 milyon 282 bini (yüzde

46’sı) Nisan-Haziran 2016 dö-

nemi içerisinde en az bir kez

giriş işlemi yaptı. Son bir yıl

içerisinde en az bir kez giriş

yapmış kurumsal müşteri sa-

yısı ise 1 milyon 625 bin kişi

oldu.

İnternet bankacılığı için kayıt

yaptıran ve en az bir kez giriş

yapmış toplam (bireysel ve

kurumsal) müşterilerin yüzde

35'i Nisan-Haziran 2016 dö-

neminde en az bir kez internet

bankacılığı işlemi yaptı. Top-

lam aktif müşteri sayısında

bir önceki yılın aynı dönemine

göre 2 milyon 643 bin kişi

artış yaşanırken, bir önceki

üç aylık döneme göre ise 210

bin kişi azalış oldu.

Bu yılın ikinci çeyreğinde in-

ternet bankacılığı hizmeti kul-

lanılarak yapılan finansal iş-

lemlerin toplam adedi yaklaşık

145 milyon, tutarı ise 931 mil-

yar TL'ye çıktı. EFT, havale

ve döviz transferi işlemlerini

kapsayan para transferleri iş-

lemleri, finansal işlem hac-

minin yüzde 73'ünü oluştur-

du.

İnternet bankacılığı hizmeti

kullanılarak yapılan finansal

işlemlerin toplam işlem adedi

bir önceki yılın aynı dönemine

göre 4 milyon 164 bin adet

artarken, bir önceki üç aylık

döneme göre ise 1 milyon 94

bin adet yükseldi. Toplam iş-

lem hacmi ise bir önceki yılın

aynı dönemine göre 177 mil-

yar TL, bir önceki üç aylık

döneme kıyasla 114 milyar

TL arttı.

Nisan-Haziran 2016 dönemin-

de internet bankacılığı ile ger-

çekleştirilen yaklaşık 11 mil-

yon adet yatırım işleminin

hacmi 156 milyar TL oldu.

Ocak-Mart 2016 dönemine

göre işlem adedi 135 bin ar-

tarken, işlem hacminde 111

milyon TL tutarında bir azalış

gerçekleşti.

İkinci çeyrekte gerçekleştirilen

yatırım işlemleri hacminde bi-

rinci sırayı 45 milyar TL tutarı

ile (1 milyon adet işlem) vadeli

hesaplar aldı. Bunu, döviz iş-

lemleri, yatırım fonları ve ger-

çekleşen hisse senedi işlemleri

izledi.

En yüksek ortalama işlem hac-

mi 51 bin TL ile VİOP iş-

lemlerinde gerçekleşti. Repo

işlemleri, 46 bin TL’lik orta-

lama işlem hacmi ile ikinci

sırayı aldı. Vadeli hesaplar

için ortalama işlem hacmi ise

45 bin TL oldu.

İnternet bankacılığı hizmet-

lerini kullanan aktif bireysel

müşterilerin yüzde 31’i ile ak-

tif kurumsal/tüzel müşterilerin

yüzde 35’i İstanbul'da yer aldı.

Bunu her iki müşteri grubunda

da Ankara ve İzmir takip etti.

Mobil bankacılık yapmak üze-

re sistemde kayıtlı olan ve en

az bir kez giriş yapan müşteri

sayısı Haziran 2016 itibarıyla

yaklaşık 25 milyon kişi oldu.

Bunların 15 milyonu (yüzde

61’i) Nisan-Haziran 2016 dö-

nemi içerisinde en az bir kez

giriş yaptı. Son bir yıl içeri-

sinde en az bir kez giriş işlemi

yapmış mobil bankacılık müş-

teri sayısı ise yaklaşık 20 mil-

yon kişiye ulaştı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde mo-

bil bankacılık ile gerçekleşti-

rilen yaklaşık 7 milyon yatırım

işleminin hacmi 62,4 milyar

TL düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde mobil banka-

cılık hizmeti kullanılarak ya-

pılan finansal işlemlerin top-

lam adedi 118 milyon 343

bin, tutarı ise 234 milyar 472

bin TL oldu. EFT, havale ve

döviz transferi işlemlerini kap-

sayan para transferleri işlem-

leri, finansal işlem hacminin

yüzde 61’ini oluşturdu.