Previous Page  20 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 36 Next Page
Page Background

18

BİLANÇO

Moody's'in "Küresel Makro Görünüm 2016-17" raporunda, G20'deki

gelişmekte olan ekonomilerin 2016 ve 2017 için büyüme öngörüsü yüzde

0.2 arttırıldı. Revizyon, Rusya ve Brezilya'daki ekonomik daralmanın hız

kaybetmesi ve Çin'de büyümenin bir miktar artması nedenleriyle yapıldı.

U

luslararası kredi de-

recelendirme kuru-

luşu Moody's Inves-

tors Service, G20'de bulunan

gelişmekte olan ülkelerin bü-

yüme beklentisini 2016 ve

2017 için "yukarı yönlü" re-

vize ettiğini duyurdu.

Moody's'in "Küresel Makro

Görünüm 2016-17" adlı ra-

porunda, G20'deki gelişmekte

olan ekonomilerin bu yıl ve

gelecek sene için büyüme ön-

görüsünün yüzde 0.2 arttırıl-

dığı belirtildi.

Buna göre Moody's, söz ko-

nusu ekonomilerin 2016'da

yüzde 4.4 ve 2017'de yüzde

5.0 büyümesini tahmin ediyor.

Raporda, söz konusu reviz-

yonların, Rusya ve Brezil-

ya'daki "ekonomik daralmanın

hız kaybetmesi" ve Çin'de "bü-

yümenin bir miktar artması"

nedeniyle yapıldığı bildirildi.

Çin'deki önemli mali politi-

kaların ekonomiye olumlu etki

ettiğine dikkatin çekildiği ra-

porda, ülkenin büyüme ön-

görüsünün bu sene için yüzde

6.3'den 6.6'ya, gelecek yıl için

de yüzde 6.1'den 6.3'e yük-

seltildiği kaydedildi.

Raporda, G20'deki gelişmiş

ülkelerin ekonomilerinin

2015'de yüzde 1.9 büyüdüğü

bilgisi paylaşılırken, bu ülke-

lerin 2016'da yüzde 1.6 ve

2017'de yüzde 1.9 büyümesi-

nin tahmin edildiği ifade edildi.

Japonya'nın büyüme tahmini-

nin yüzde 0.4 artırılarak, bu

yıl ve gelecek sene için sıra-

sıyla yüzde 0.7 ve yüzde 0.9

olmasının beklendiğinin be-

lirtildiği raporda, söz konusu

revizyonla ilgili olarak ülke-

deki mali teşviklere ve parasal

genişleme politikalarına işaret

edildi.

Öte yandan, ABD'deki düşük

G20’ninbüyümebeklentisinerevizyon