Previous Page  8 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

6

BİLANÇO

V

ergi ve sosyal gü-

venlik prim borçla-

rından trafik ceza-

larına kadar birçok borcun

yapılandırmasını içeren ka-

nunun uygulanmasına yönelik

açıklamaları içeren tebliğ, Res-

mi Gazete'nin mükerrer sayı-

sında yayımlandı.

Maliye Bakanlığının, Bazı

Alacakların Yeni̇den Yapılan-

dırılmasına İli̇şki̇n 6736 Sayılı

Kanun Genel Tebli̇ği̇'ne göre,

Maliye Bakanlığına bağlı tah-

sil dairelerince takip edilen

vergi ve bunlara bağlı vergi

cezaları, askerlik, seçim, nüfus,

karayolu geçiş ücreti ve RTÜK

idari para cezaları, gümrük

vergileri, taşınmaz kültür var-

lıklarının korunmasına katkı

payı, sigorta primleri, topluluk

sigortası primleri, emeklilik

keseneği ve kurum karşılığı,

işsizlik sigortası primi, sosyal

güvenlik destek primi, genel

sağlık sigortası prim alacakları

ile bu alacaklara ilişkin her

türlü faiz, zam, gecikme zam-

mı, gecikme faizi, cezai faiz

ve gecikme cezaları yeniden

yapılandırılacak.

Ayrıca belediyelerin idari para

cezaları, su, atık su ve katı

atık ücreti alacakları, beledi-

yelere ödenmesi gereken paylar

hariç, beyana dayanan vergi-

lerde ve 2016'ya ilişkin 30 Ha-

ziran'dan önce tahakkuk eden

Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarından trafik cezalarına kadar birçok

borcun yapılandırmasını içeren kanunun uygulanmasına yönelik

açıklamaları içeren tebliğ yayımlandı.

uygulamaesaslarıbelirlendi

Yenidenyapılandırmanın