Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

4

BİLANÇO

ortadan kalkacak. Eskiden ra-

por yazılırdı vatandaşın bun-

dan haberi olmazdı. Şimdi ha-

zırlıklar yapıldı, yakında yö-

netmelikler çıkacak. İncele-

menin başladığı andan itibaren

şeffaf bir şekilde hangi aşa-

mada olduğunu mükellefle

paylaşacağız. Böylece vergi

denetiminde mükellef hakla-

rını güçlendireceğiz. Öte yan-

dan, işletme kayıtlarında dü-

zeltme imkanı da sağlıyoruz."

Şirket kuruluşlarına kolaylıklar

getirdiklerinin altını çizen Ağ-

bal, şirketlerin tek bir noktada

kurulabileceğini ve kuruluş

işlemlerinde çeşitli ücretlerde

ve harçlarda indirimler yapıl-

dığını anlattı.

Ağbal, tasfiye, çek kanunu,

iflas ertelemeyle ilgili de dü-

zenlemeler yaptıklarını, Ar-

Ge ve inovasyona yönelik

önemli destekler getirdiklerini

anlattı.

Bütçe performansının son 6

ay itibarıyla son derece güçlü

olduğunu ifade eden Ağbal,

"Hepimiz açısından gelinen

noktada ekonomi ile ilgili or-

tamın belirgin hale gelmesi,

öngörülebilirliğin artması son

derece önemli. Son 1 yıldır

ekonomide atılan adımlar sa-

yesinde Türkiye'nin gelişmekte

olan ülkelerden olumlu ayrış-

tığını göstergeler ortaya ko-

yuyor." diye konuştu.

Ağbal, ekonominin istihdam

tarafının iyi gittiğini dile ge-

tirerek, işsizlik oranlarının

belli bir noktada devam etti-

ğini, ancak iş gücüne katılım

oranının arttığını, özellikle de

kadınların iş gücüne katılım

oranındaki artışın gelecek için

çok önemli olduğunu söyledi.

Kadın istihdamının daha da

artırılması gerektiğinin altını

çizen Ağbal, kadınların toplam

iş gücüne katılım oranını yüz-

de 60-70'e çekmek gerektiğini

belirtti.

Ağbal, kreş açan işletmelere

5 yıl süreyle vergi teşviki ge-

tirdiklerini hatırlatarak, "Başka

şeyler de yapmamız lazım.

Kadın istihdamının önünde

engel oluşturan gerek idari

düzenlemeler gerekse diğer

faktörleri ortadan kaldırmamız

lazım. Devlet olarak elimizi

taşın altına sokmamız lazım.

Bu anlamda işveren daha fazla

kadın istihdamı için ne teşvik

istiyorsa onun için mutlaka

harekete geçmemiz lazım."

ifadelerini kullandı.

Enflasyon gelişmelerine ba-

kıldığında gıda fiyatlarına bağlı

olarak ivmenin yukarı yönlü

hareket ettiğini kaydeden Ağ-

bal, bu konuyu çok önemse-

diğini, enflasyon gelişmesi

içerisinde gıdanın dalga bo-

yunu belirleyen faktör olmak-

tan çıkarılması gerektiğini söy-

ledi.

Ağbal, enflasyonun aşağı yön-

lü de yukarı yönlü de gelirken

en önemli faktörün gıda olarak

karşılarına çıktığına dikkati

çekerek, "Burada da mutlaka

hükümet olarak yapısal ted-

birler almamız gerekiyor. Bu

konuda çalışmalarımız var.

Mutlaka gıda kaynaklı enflas-

yon volatilitesini ortadan kal-

dırmamız lazım. O zaman en-

flasyon faiz ilişkisinde bu ka-

dar risk ve belirsizlik ile karşı

karşıya kalmayız" değerlen-

dirmesinde bulundu.

Borç çevirme oranlarının özel-

likle kamu açısından iyi du-

rumda olduğunu dile getiren

Ağbal, reel sektörde borç oran-

larında bir artış yaşandığını,

bunun halen yönetilebilen se-

viyelerde bulunduğunu, ancak

dikkat etmek gerektiğini söy-

ledi.

Ağbal, bankacılık sektörünün

ekonominin en güçlü yanla-

rından birini oluşturduğunu

ifade ederek, "Ülke ekonomi-

sinin uzun vadeli büyümesini,

kalkınmasını sürdürülebilir kı-

lacak olan ve büyüme potan-

siyelini yukarıya çekecek olan