Previous Page  5 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 36 Next Page
Page Background

3

B‹LANÇO

V

ergi sistemine ilişkin

değerlendirmelerde

bulunan Maliye Ba-

kanı Naci Ağbal, damga ver-

gisinin düzenlenmesinde ya-

pılacaklarının henüz bitmedi-

ğini belirterek, "Kayıt dışılığa

iten, girişimcilik üzerinde ma-

liyet oluşturan, adeta işi ya-

pılamaz hale getiren damga

vergisi uygulamalarını bir bir

kaldırmamız lazım" dedi.

Ağbal, damga vergisi ve harç-

lar açısından önemli düzen-

lemeler yaptıklarını hatırlata-

rak, şöyle konuştu: "Damga

vergisinde yapacaklarımız bit-

medi. Hayatın içinde karşı-

laştığımız, kayıt dışılığa iten,

girişimcilik üzerinde maliyet

oluşturan, adeta işi yapılamaz

hale getiren damga vergisi

uygulamalarını bir bir kaldır-

mamız lazım. Burada çok se-

çici olarak selektif bir yakla-

şım ile birçok damga vergisi

düzenlemesini hayata geçirdik

ama buna devam etmeye ih-

tiyacımız var."

Maliye Bakanı Naci Ağbal,

eski vergi denetim anlayışını

ortadan kaldıracaklarını be-

lirterek,"Mükellef haklarını

güçlendiriyoruz. Her mükellefe

potansiyel suçlu gibi bakan

anlayışı tümüyle reddediyo-

rum, her mükellef masumdur.

Geriye dönük yoruma dayalı

vergi raporu yazma meselesi

ortadan kalkacak. Eski vergi

denetim anlayışını ortadan kal-

dırıyoruz, mükellef haklarını

güçlendiriyoruz. Her mükellefe

potansiyel suçlu gibi bakan

anlayışı tümüyle reddediyo-

rum, her mükellef masumdur.

Geriye dönük yoruma dayalı

vergi raporu yazma meselesi

Maliye Bakanı Ağbal vergi denetiminde anlayış değişikliğine

gideceklerini, yoruma dayalı rapor yazmanın ortadan kalkacağını ve

Damga vergisi uygulamasın da birer birer kaldırılacağını söyledi.

MaliyeBakanıAğbal;

Eskidenetimanlayışıdeğişecek