Previous Page  9 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 36 Next Page
Page Background

7

B‹LANÇO

vergi ve bunlara bağlı vergi

cezaları, gecikme faizleri, ge-

cikme zamları da yeniden ya-

pılandırma kapsamında yer

alacak.

Mükellefler, belirlenen şartlar

dahilinde gelir ve kurumlar

vergisi matrahlarını artırdıkları

takdirde, kendileri hakkında

artırımda bulunulan yıllar için

yıllık gelir ve kurumlar vergisi

incelemesi ve bu yıllara ilişkin

olarak bu vergi türleri için

daha sonra başka bir tarhiyat

yapılmayacak.

Spor kulüplerine borçlarını

yapılandırma imkanı sağla-

nırken, 31 Aralık 2011'den

(bu tarih dahil) önce olan ve

50 lirayı aşmayan alacakların

da tahsilinden vazgeçilecek.

Yapılandırmalar, 30 Haziran

2016'dan önceki dönemi kap-

sayacak. Düzenlemeden ya-

rarlanmak için 31 Ekim'e ka-

dar başvuru yapılması gere-

kiyor.

Yurt dışında bulunan para,

döviz, altın, menkul kıymet

ve diğer sermaye piyasası araç-

larını, 31 Aralık 2016 tarihine

kadar Türkiye’ye getiren ger-

çek ve tüzel kişiler söz konusu

varlıkları serbestçe tasarruf

edebilecek. Ayrıca gelir veya

kurumlar vergisi mükellefle-

rince, Türkiye’de bulunan an-

cak kanuni defter kayıtlarında

yer almayan para, altın, döviz,

menkul kıymet ve diğer ser-

maye piyasası araçları ile ta-

şınmazlarda söz konusu tarihe

kadar kanuni defterlere kay-

dedilebilecek.

Tebliğle yapılandırmanın, ko-

nular itibarıyla nasıl uygula-

nacağı örneklerle anlatıldı.