Previous Page  7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 36 Next Page
Page Background

5

B‹LANÇO

esas itici güç yapısal reform-

lar" dedi.

Yapısal reformlara önem ver-

diklerini ve devam ettirecek-

lerini belirten Ağbal, yatırım-

ların teşviki, uluslararası iş

gücünün Türkiye'deki üretime

katılması konusunda önemli

düzenlemeler yaptıklarını ha-

tırlattı.

Tasarrufların artırılması için

otomatik katılıma dayalı bi-

reysel emeklilik ile ilgili yasayı

Meclis'ten geçirdiklerini anım-

satan Ağbal, yatırım teşviki

için de maliyetleri azaltacak

önemli düzenlemeler getir-

diklerini vurguladı.

Ağbal, "Gelir Vergisi Kanunu,

yatırımı, üretimi, tasarrufu,

inovasyonu, Ar-Ge'yi destek-

lemeli. Kayıtlı ekonomiyi des-

teklemeli. Kayıtlı ekonomiyi

de daha cazip hale getirmeli-

yiz. Bu konuda hep beraber,

iş dünyası ile ortak çalışma-

larımızın olması lazım" diye

konuştu.

Bazı Alacakların Yeniden Ya-

pılandırılmasına İlişkin Ka-

nuna değinen Ağbal, "Kanun

ile özellikle vergi ve sosyal

güvenlik borçlarının çok uzun

vadede taksitle ödenmesinin

önünü açtık, bu son derece

önemli bir düzenleme ama

burada özellikle söylüyorum,

hangi taksit seçeneğini seçer-

seniz seçin, ilk iki taksiti mut-

laka ödeyin. Bu konuda yasada

bir düzenleme yaptık. Önceki

yeniden yapılandırmalardan

farklı olarak peşin ödemeyi

cazip kılacak şekilde düzen-

lememizi yaptık. Ayrıca mat-

rah artımı imkanı getirdik"

değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, yurt dışındaki varlık-

ların Türkiye'ye getirilmesi

konusundaki düzenlemeye iliş-

kin ise bu kapsamda getirilen

varlıklardan vergi alınmaya-

cağını söyledi. Ağbal, "Parama

güvenli liman arıyorum, is-

tikrarlı, demokrasisi güçlenen

bir ülke arıyorum diyenleri

Türkiye'ye davet edin. Çünkü

bu yasa sadece vatandaşları-

mızla sınırlı değil. Diğer ülke

vatandaşları da paralarını ge-

tirebilir." ifadelerini kullandı.

Yatırım teşvik sistemine bazı

yenilikler getireceklerini be-

lirten Ağbal, bu kapsamda ya-

tırım ortamının iyileştirilmesini

amaçladıklarını dile getirdi.

Ağbal, yeni teşviklerin “süper

teşvik” olarak nitelendirildiğini

belirterek, şu değerlendirme-

lerde bulundu: “Bizim 2009'da

uygulamaya koyduğumuz teş-

vik sistemimiz vardı. Burada

en son Meclisten geçen yasal

düzenlemeyle burada verilen

teşvikleri önemli ölçüde ar-

tırma konusunda Bakanlar Ku-

ruluna yetki verdik. İlave ola-

rak yeni teşvikler getirdik.

Türkiye, eğer kalkınacaksa,

büyüyecekse, rekabet edecekse

global ölçekli büyük yatırım-

lara, stratejik yatırımlara ih-

tiyacı var. Burada artık standart

bir teşvik paketini yatırımcının

önüne koyamayız. Proje bazlı

yeni bir teşvik sistemine Tür-

kiye kavuşuyor.”

Yeni teşvik mekanizmasıyla

kritik yatırımların önünü aça-

caklarını vurgulayan Ağbal,

“Kritik, stratejik ülkeyi çok

ileri taşıyacak yatırımlarda

devlet gerekiyorsa bizzat ortak

olacak ama en fazla yüzde 49

oranında olacak. Belirli süre

ya devlet ortaklığını diğer ya-

tırımcıya satıp çıkacak ya da

halka arz edecek.” diye ko-

nuştu.

Kamu alımları yoluyla stratejik

yatırımların ülkeye çekilece-

ğini belirten Ağbal, bunun

için önemli adımların atıldığını

söyledi. Ağbal, uzun vadede

kalkınmanın yatırımla sağla-

nacağını belirterek, tüketimin

kalıcı bir büyüme kaynağı ola-

mayacağının altını çizdi.

Ağbal, Türkiye'nin global de-

ğer zinciri içerisinde yer alan

bir üretim yapısına kavuşması

gerektiğini de sözlerine ekle-

di.